Forsvarsdepartementet med nye opplysninger: FN-veteraner som tjenestegjorde før 1997 kan også søke om erstatning.

I brev fra Forsvarsdepartementet juli 2020 ble det informert om at FNs erstatningsordning gjaldt for veteraner som hadde tjenestegjort etter 1. juli 1997. Departementet opplyser nå at ordningen også gjelder for tjenestegjørende før juli 1997

Forsvarsdepartementet informerte i juli 2020 veteran- og tjenestemannsorganisasjonene om en erstatningsordning for menerstatning for FN-veteraner som hadde vært ukjent for departementet frem til sommeren 2019.. Det ble opplyst at ordningen gjaldt veteraner som hadde tjenestegjort etter 1. juli 1997. Nå er det imidlertid brakt på rene at ordningen også gjelder veteraner som tjenestegjorde før 1. juli 1997. De nye opplysningene om dette foreligger i brev til veteranorganisasjonene fra departementet datert 8.12.2020. Krav om erstatning må fremmes gjennom Forsvarsdepartementet som så vil bistå veteraner med å fremme kravene overfor FN.

Som det fremgår av brevet departementet sendte i juli må veteraner som vil fremme krav om erstatning overfor FN henvende seg til Forsvarsdepartementet også når det gjelder spørsmål om hvordan man skal gå frem, om nødvendig dokumentasjon, om formatet på dokumenter etc. (se nedenfor).

Forsvarets Forum har også skrevet om saken, her.

"Veteraner som ønsker å vite mer om denne erstatningsordningen eller ønsker å sende frem erstatningskrav til FN må henvende seg til Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no

I brev fra FD om ordningen (13.07.20) ble det ellers gitt følgende opplysninger om ordningen:

FN-erstatningen omfatter fysiske skader, psykiske skader i form av PTSD, samt dødsfall. Erstatningen er en menerstatning. Det betyr at den dekker medisinsk invaliditet, og ikke arbeidsuførhet. Størrelsen på erstatningen fastsettes med utgangspunkt i graden av
invaliditet. Maksimal erstatning ved 100 % medisinsk invaliditet er for tiden 77. 000,- USD. Det er en rekke formelle og prosessuelle krav knyttet til FN-erstatningen, herunder til dokumentasjon, dokumentformat og at kravene skal formidles via de faste delegasjonene. For at personellet skal få saken behandlet av FN må derfor kravet først fremmes for FD. FD bistår med å forberede og sende frem saken til FN. Det er FN som behandler og fatter avgjørelse i den enkelte sak. Kostnader til innhenting av spesialisterklæring, og oversettelse av krav og dokumentasjon til engelsk vil dekkes av FD. Søker vil dermed ikke påføres noen kostnader i forbindelse med fremsendelse av kravene til FN. Utgifter til advokatkostnader vil ikke bli dekket. Det er vurdert at sakene ikke er av et omfang som gjør at advokatbistand kreves.
FD vil over sommeren lage og sende ut informasjonsmateriell om ordningen."

Forsvarsdepartementet med nye opplysninger: FN-veteraner som tjenestegjorde før 1997 kan også søke om erstatning.

Aktuelt

Landsmøtet 2021 utsettes til juni

Årets landsmøte avholdes i juni i håp om at smittesituasjonen er bedre og det blir mulighet for å avholde fysisk møte. Etter snart et år med sosial distansering og avstand håper vi å kunne igjen samles i Kongens gate 9 for gode diskusjoner og valg av nye tillitsvalgte.

Les mer

Viktige lovendringer sikrer rettsvernet for skadde veteraner

Det var svært gledelig at Stortinget enstemmig gikk inn for lovendringen som betyr at veteraner med psykiske skader som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner, har rett til å ta saken til klagenemda, uavhengig av når skaden inntraff. Foto: Stortinget

Les mer

Å snakke om det ubehagelige

Det er vår rolle å snakke om de vanskelige tingene. Det kan føles ubehagelig. Kanskje både for oss selv og andre rundt oss. Les vår artikkel i Forsvarets Seniorforbund for å vite mer om hva vi jobber med.

Les mer

Status for behandling av foreslåtte endringer til forsvarsloven

Viktige forslag til endringer av forsvarsloven er til behandling på Stortinget. Dette omhandler regelendringer som styrker rettssikkerheten til skadde veteraner. Her kan du lese mer om status og fremdrift, samt om en oppklaring om veteransaker.

Les mer

Vi utvider samarbeidet med Sør-Troms museum for å gi flere veteraner nye mestringsarenaer

Tidligere har SIOPS og Sør-Troms museum samarbeidet rundt veteranseilasen ved å bruke skonnerten Anna Rogde. Nå formaliserer vi samarbeidet med en avtale som legger grunnlaget for videre samarbeid og muligheten for flere mestringsaktiviteter for skadde veteraner.

Les mer

Turledersamlinger på Måløy i Steigen uke 10 og 11

Friluftsliv i en pandemitid: I en tid da mange sosiale arenaer er nedstengt tar vi i bruk en arena som alltid vil være åpen. I SIOPS ønsker vi at veteraner skal få enda større utbytte av turaktivteter og friluftsliv.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.