Nye regler ifm bruk av spesialisterklæringer på viktig høring

SIOPS har de siste fire år hevdet at det er foretatt en innstramming av praksis både hos SPK og i klagenemnda, ved at spesialisterklæringer har blitt tilsidesatt i stadig støtte grad. Nye regler som skal sikre en bedre saksbehandling er nå på høring, og det er et godt utgangspunkt sier generalsekretær Øystein K. Wemberg.

Høringsprosessen

Høringsnotatet ligger på regjeringens nettsider, og du kan lese dokumentene og sende inn dine høringsinnspill her. Høringsfristen er 17. september, og alle som ønsker det kan sende inn innspill. Alternativt kan du sende oss en E-mail på post@siops.no, så kan vi vurdere dine syn når SIOPS skal fremme sitt høringsinnspill.

Arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk erstatnings- og kompensasjonsreglene

En viktig premissgiver for endringsforslagene er rapporten til den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk erstatnings- og kompensasjonsreglene for veteraner etter internasjonale operasjoner. Rapporten ble fremmet 14. januar 2020. Alle forslagene som er inkludert i høringsrunden ble fremmet av arbeidsgruppen.

Forslag til ny regel om bruk av spesialisterklæringer

Det foreslås nå nye regler som skal sikre at saken blir bedre belyst før endelig beslutning tas, og som innebærer at spesialisterklæringer ikke kan tilsidesettes uten en grundigere saksbehandling. Forslaget tvinger SPK eller klagenemnda til automatisk å innhente en tilleggserklæring fra spesialisten, eller å innhente en ny og uavhengig spesialisterklæring hvis de fortsatt vurderer å tilsidesette den første spesialisterklæringen med tilleggserklæring.

Det forslaget som nå ligger på bordet, synes vi er et godt utgangspunkt for høringsrunden. Det synes å være godt i tråd med intensjonen bak arbeidsgruppens forslag og Stortingets anmodningsvedtak med forarbeider. Men det er komplisert juss, og det er viktig å gjennomgå hvert ord og setning grundig for å kontrollere at lovteksten blir god.

Kjernen i diskusjonen knyttet til tilsidesetting av spesialisterklæringer, er om SPK eller klagenemnda vurderer å fatte vedtak som strider med den sakkyndiges konklusjon om årsakssammenheng mellom tjenesten i internasjonale operasjoner og anførte psykiske plager. Denne form for tilsidesetting av spesialisterklæringer har skjedd i en rekke saker de senere år, og veteraner har opplevd å ikke bli trodd av Staten.

Arbeidsgruppens flertallsforslag (unntatt støtte fra FD og KMD) innebar en klar regelendring på dette området. Regjeringen fulgte imidlertid ikke det opp i den nye veteranmeldingen som kom i 2020. Derfor fremmet Bjørnar Moxnes (R) et representantforslag i mai 2020. Stortinget fattet videre et tydelig anmodningsvedtak til regjeringen 15. oktober 2020, om at de måtte få dette på plass.

Forslag om dekning av reiseutgifter ifm behandling i klagenemnda

Forslaget i høringen er at "..... rimelige og nødvendige utgifter skadelidte pådrar seg i forbindelse med reise til og fra møte i klagenemnda skal dekkes". Det er bra, men det må også presiseres at det inkluderer overnatting og kost på reisen.

I de første årene etter at klagenemnda ble etablert, så dekket nemnda kostnadene til både veteranen og advokaten i forbindelse med oppmøte i nemnda, uavhengig av sakens utfall. I 2016 foretok klagenemnda en endring av egen praksis, og hvor de la til grunn at det kun er rettslig grunnlag for å dekke veteranens reisekostnader dersom saken helt eller delvis fører frem.

Arbeidsgruppen var uenige i nemndas praksis på dette punktet, og SIOPS har hele tiden støttet arbeidsgruppens enstemmige forslag her. SIOPS tilskrev derfor FD i saken 12. mai i år og etterlyste oppfølging av saken, og den er nå inkludert i høringen.

Forslag om å innføre full domstolsprøving av klagenemndas vedtak

FD sier i høringsbrevet at de ber om høringsinstansenes syn på om domstolene bør gis adgang til å foreta full realitetsprøving av klagenemndas vedtak. Dette er en sak som SIOPS støttet i arbeidsgruppen. Vi håper derfor på full støtte for forslaget, slik at FD må følge opp med en lovendring også her i neste runde.

Arbeidsgruppen foreslo enstemmig å endre forsvarsloven § 56, slik at det gis adgang for domstolene til å gi full realitetsprøvning av erstatningssaken. Også dette saksforhold etterlyste SIOPS oppfølging på i brev til FD 12. mai.

Nye regler ifm bruk av spesialisterklæringer på viktig høring

Aktuelt

Familieseilas på S/S Svanen 6-7 mai

SIOPS og Maritimt museum inviterer til familieseilas

Les mer

På hjul med veteraner 8. mai 2023

Vi er klare for årets sykkeltur for veteransaken

Les mer

Innkalling til landsmøte i Veteranforbundet SIOPS

Lørdag 22. april avholdes et hybrid landsmøte med både digital tilstedeværelse og fysisk fremmøte

Les mer

Dugnad på Svanen

SIOPS inviterer til dugnad på skonnerten Svanen i april

Les mer

Yoga & ski på Nøsen 13-17 mars 2023

Vi er klare for en ny runde på Nøsen

Les mer

Kjetil Bragstads fremlegg under NVK 2023

Jeg heter Kjetil Bragstad. Krigsveteran, såret i strid, jurist og påtroppende generalsekretær for SIOPS offisielt fra 1. februar. SIOPS er organisasjonen for Skadde i internasjonale operasjoner. Jeg understreker at vi ikke bare er åpen eller relevant for de med skade.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem