Viktige lovendringer sikrer rettsvernet for skadde veteraner

Nå blir det endelig lik klageadgang for veteraner som har fått psykiske skader som følge av tjenesten i internasjonale operasjoner, uavhengig av når skaden inntraff. I dag er det et svært urettferdig skille, ved at veteraner med psykisk skade oppstått etter 1. januar 2010 ikke har hatt klageadgang. Da forsvarsloven ble endret i 2017 ble det lagt inn en bestemmelse om at denne gruppen ikke hadde klageadgang. Et enstemmig Storting har nå endret denne lovbestemmelsen.

Klageadgang for veteraner med psykisk skade etter 2010 har vært en sak som SIOPS har arbeidet med gjennom flere år, og i 2018 fremmet stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) et såkalt Dok 8-forslag om å gi lik klageadgang, uavhengig av tjenestetidspunkt. Stortinget ba så regjeringen om å rette opp i denne svært urettferdige lovbestemmelsen. At dette arbeidet skulle ta nesten tre år fra Stortinget fattet vedtaket, til departementet hadde utarbeidet et lovforslag, mener vi er uakseptabelt, men vi er glade for at lovendringen nå endelig er på plass.

Etter siste avstemning om lovforslaget i et enstemmig Storting den 23. februar, fremsendes lovforslaget nå til HM Kongen. Da endres forsvarslovens §55 slik at denne delen av paragrafen vil lyde: "En avgjørelse i sak om erstatning for psykiske belastningsskader kan påklages til Klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner". Hele § 55 slik den nå blir lydende kan leses her

Det ble også vedtatt lempeligere foreldelsesregler for veteransaker enn det som i dag er gjeldende. De nye reglene vil imøtekomme de særskilte utfordringene veteraner med psykiske belastningsskader har med å søke erstatning i tide, innenfor de generelle fristene. Også dette har vært en viktig sak for SIOPS. Dette handler også om anerkjennelse og respekt for den tjenesten som vårt militære personell har utført ute på vegne av Norge, og vi har ment at foreldelsesreglene for å ta opp saker med psykiske senskader har vært urimelig strenge for denne unike gruppen personell.

De nevnte lovendringene er nå endelig vedtatt. Det forventes at lovendringene i forsvarsloven trer i kraft 1. juli i år.

I SIOPS er vi glade for å få på plass denne lovendringen, ikke minst av hensyn til de veteranene som har fått satt livet på vent i påvente av klageadgang. Enkelte av dem har for egen risiko valgt å gå til sivilt søksmål.

Vi takker alle som har bidratt til å få på plass denne viktige lovendringen. Ikke minst takker vi for klar og entydig støtte fra stortingspolitikerne, og spesielt Bjørnar Moxnes (R), som fremmet forslaget om lovendringene.

Viktige lovendringer sikrer rettsvernet for skadde veteraner

Aktuelt

Laksefiske i Lågen Rienlågen og Hagnesvassdraget august og september

Har du lyst til å prøve laksefiske? Det kan være mindre krevende enn du tror, og du trenger ikke reise til de mest kjente, store lakseelvene, slike som Gaula, Namsen, Alta- og Stabburselva. Rienlågen og Hagnesvassdraget ligger bare en kort kjøretur fra Larvik og Sandefjord. Disse vassdragene er kjent for godt fiske.

Les mer

Meld deg på turledersamling 5.-8. juli!

Bli med på turledersamling med Jan Edgar og få mulighet til å padle kajakk, gå på fjelltur, fiske og klatre. Les mer om samlingen her.

Les mer

Nyvalgte styremedlemmer og vel gjennomført landsmøte

SIOPS avholdt landsmøte lørdag 5. juni. Vi gleder oss over alle nye som ble valgt inn og alle som fortsetter i sine verv i organisasjonen. Les mer om hvem som ble valgt her.

Les mer

FN: Lørdag 29. mai markeres den internasjonale dagen for fredsbevarende personell

FN-dagen for fredsbevarende styrker: Siden denne dagen ble innstiftet i 2003 har vi markert dagen for å hedre alle som har deltatt i FN-styrkene og for å minnes de falne.

Les mer

SIOPS etterlyser flere lov- og forskriftsendringer til erstatningsreglene

17. januar 2020 overleverte arbeidsgruppen sin rapport til Forsvarsministeren etter gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsreglene. Fortsatt er det mange enstemmige forslag som ikke er fulgt opp. Det er ikke godt nok, og derfor har SIOPS sendt brev til FD hvor vi etterlyser fremdrift på flere saksområder.

Les mer

Utlysing av årets veteranseilas!

Årets seilas foregår i to etapper. Den første går fra Trondheim til Bodø (17.-26.08) og andre fra Bodø til Harstad (29.08-07.09). Les mer om seilasen og hvordan du kan melde din interesse her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem