Viktige lovendringer sikrer rettsvernet for skadde veteraner

Nå blir det endelig lik klageadgang for veteraner som har fått psykiske skader som følge av tjenesten i internasjonale operasjoner, uavhengig av når skaden inntraff. I dag er det et svært urettferdig skille, ved at veteraner med psykisk skade oppstått etter 1. januar 2010 ikke har hatt klageadgang. Da forsvarsloven ble endret i 2017 ble det lagt inn en bestemmelse om at denne gruppen ikke hadde klageadgang. Et enstemmig Storting har nå endret denne lovbestemmelsen.

Klageadgang for veteraner med psykisk skade etter 2010 har vært en sak som SIOPS har arbeidet med gjennom flere år, og i 2018 fremmet stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) et såkalt Dok 8-forslag om å gi lik klageadgang, uavhengig av tjenestetidspunkt. Stortinget ba så regjeringen om å rette opp i denne svært urettferdige lovbestemmelsen. At dette arbeidet skulle ta nesten tre år fra Stortinget fattet vedtaket, til departementet hadde utarbeidet et lovforslag, mener vi er uakseptabelt, men vi er glade for at lovendringen nå endelig er på plass.

Etter siste avstemning om lovforslaget i et enstemmig Storting den 23. februar, fremsendes lovforslaget nå til HM Kongen. Da endres forsvarslovens §55 slik at denne delen av paragrafen vil lyde: "En avgjørelse i sak om erstatning for psykiske belastningsskader kan påklages til Klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner". Hele § 55 slik den nå blir lydende kan leses her

Det ble også vedtatt lempeligere foreldelsesregler for veteransaker enn det som i dag er gjeldende. De nye reglene vil imøtekomme de særskilte utfordringene veteraner med psykiske belastningsskader har med å søke erstatning i tide, innenfor de generelle fristene. Også dette har vært en viktig sak for SIOPS. Dette handler også om anerkjennelse og respekt for den tjenesten som vårt militære personell har utført ute på vegne av Norge, og vi har ment at foreldelsesreglene for å ta opp saker med psykiske senskader har vært urimelig strenge for denne unike gruppen personell.

De nevnte lovendringene er nå endelig vedtatt. Det forventes at lovendringene i forsvarsloven trer i kraft 1. juli i år.

I SIOPS er vi glade for å få på plass denne lovendringen, ikke minst av hensyn til de veteranene som har fått satt livet på vent i påvente av klageadgang. Enkelte av dem har for egen risiko valgt å gå til sivilt søksmål.

Vi takker alle som har bidratt til å få på plass denne viktige lovendringen. Ikke minst takker vi for klar og entydig støtte fra stortingspolitikerne, og spesielt Bjørnar Moxnes (R), som fremmet forslaget om lovendringene.

Viktige lovendringer sikrer rettsvernet for skadde veteraner

Aktuelt

På hjul med veteraner - du kan være med - på Facebook i år!

På grunn av smittevernrestriksjoner kan vi heller ikke i år arrangere På hjul med veteraner - men vi kan gjennomføre våre egne PHMV-turer og poste innlegg med bilder og videoer på Facebook-siden til PHMV

Les mer

Yoga & Ski-samling på Golsfjellet var en suksess

Vi gjør så godt vi kan - noen ganger er det godt nok! Etter et år med mye smittevernsrestriksjoner og færre aktiviteter enn planlagt var det godt å få gjennomført samlingen med yoga & ski på Nøsen Fjellhotell 7. - 11. mars.

Les mer

Landsmøtet 2021 utsettes til lørdag 5.juni

Årets landsmøte blir gjennomført lørdag 5. juni (kl. 10-16) på Zoom. Grunnet en ustabil smittesituasjon har styret besluttet at årets landsmøte også blir gjennomført digitalt.

Les mer

Viktige lovendringer sikrer rettsvernet for skadde veteraner

Det var svært gledelig at Stortinget enstemmig gikk inn for lovendringen som betyr at veteraner med psykiske skader som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner, har rett til å ta saken til klagenemda, uavhengig av når skaden inntraff. Foto: Stortinget

Les mer

Å snakke om det ubehagelige

Det er vår rolle å snakke om de vanskelige tingene. Det kan føles ubehagelig. Kanskje både for oss selv og andre rundt oss. Les vår artikkel i Forsvarets Seniorforbund for å vite mer om hva vi jobber med.

Les mer

Status for behandling av foreslåtte endringer til forsvarsloven

Viktige forslag til endringer av forsvarsloven er til behandling på Stortinget. Dette omhandler regelendringer som styrker rettssikkerheten til skadde veteraner. Her kan du lese mer om status og fremdrift, samt om en oppklaring om veteransaker.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.