Workshop om veteranfeltet

14. desember inviterer SIOPS alle fagpersoner med interesse for veteranfeltet til workshop i Kongens gate 9.

SIOPS arbeider kontinuerlig for å styrke kompetansen på veteranrelaterte tema, særlig for beslutningstakere i offentlig forvalting og i politikken. Vi har tidligere gjennomført workshop om ulike juridiske problemstillinger for å legge bedre til rette for diskusjoner om dagsaktuelle problemstillinger innen saksområdet, blant annet i 2017 og 2019.

Tema for årets workshop er: Hvordan kan vi styrke veteraners erstatningsrettslige og trygdemessige rettigheter? Flere medlemmer av vårt advokatnettverk vil delta på workshopen.

Interesse om deltagelse kan sendes til post@siops.no.

Program:

 • Åpning, ved advokat Marie Merckoll- 10:00-10:05
 • En orientering om det interessepolitiske arbeidet i Veteranforbundet SIOPS, ved generalsekretær Kjetil Bragstad- 10:05-10:15
 • Adekvansbegrepet, ved advokat Pan Farmakis- 10:15-10:45
 • Tilsidesettelse av spesialisterklæringer, ved advokat Bjørn Morten Brauti- 10:45-11:15
 • Plenumssamtale- 11:25-12:00
 • Lunsj- 12:00-12:30
 • Erstatning for psykiske belastningsskader- er den juridiske årsaksvurderingen på kollisjonskurs med medisinsk forskning? Advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad- 12:30-13:00
 • FN-erstatning, ved advokat John Tuflått- 13:00-13:30
 • Skjerpet beviskrav ved psykiske senskader som er meldt etter meldefristen, rettspraksis i trygderetten og utredningen i NAV-saker med menerstatning, ved fagkoordinator yrkesskade i NAV Knut Hansen- 13:30-14:00
 • Ugyldige vedtak fra klagenemda, realitetsbehandling gjennom domstolene, ved advokat Pan Farmakis- 14:00-14:10
 • Plenumssamtale og avrunding, ved advokat Else-Marie Merckoll- 14:10-14:45

Workshop om veteranfeltet

Aktuelt

Bistand til veteraner med gjeldsproblematikk

Les mer om NAVs pilotprosjekt

Les mer

Forslag til ny yrkessykdomsliste

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til ny yrkessykdomsliste.

Les mer

Kongelig beskytterskap

SIOPS har fått kongelig beskytterskap. Les mer her

Les mer

Vedtak- Landsmøtet 2024

Les landsmøtevedtakene her

Les mer

Klatresamling i Steigen

Les mer om årets klatresamling

Les mer

Spørsmål om utvidet veteranbegrep

Les brevet fra SIOPS til forsvarsministeren

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

 • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
 • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
 • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'