Budsjettforlik: ingen endring for veteranene

I går ble regjeringspartiene enige med SV om nytt statsbudsjett for 2024. I ny budsjettavtale er det ingen konkrete endringer på veteranfeltet. SIOPS hadde håpet at SV ville prioritere veteranene i nytt budsjett.

I Hurdalsplattformen kommer det frem at regjeringen ønsker å ta bedre vare på veteranene våre, en politisk forpliktelse som ikke stemmer med gårdagens budsjettavtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Vi er samtidig positive til en bevilgning på 600 000 til karriveiledningen i Nordland, Troms og Finnmark. Veiledningstjenesten yter gratis karriveiledning til veteraner som bor og tjenestegjør i regionen.

Antallet skadde krigsveteraner vil øke ifølge tall fra Afghanistan-undersøkelsen i 2020, dette burde vært et av flere forhold som økte det politiske fokuset på saksfeltet, men dessverre har det ikke skjedd. Nylig ble det også lansert en større undersøkelse om helsesituasjonen til norske veteranfamilier (VEFAM), der flere rapporterte om at utenlandstjenesten oppleves som utfordrende for de som er igjen hjemme.

VEFAM og Afghanistan-undersøkelsene aktualiserer begge behovet for en aktiv veteranpolitikk, også i budsjettpolitikken.

SIOPS har fremmet flere forslag

SIOPS deltok på en åpen budsjetthøring på Stortinget i oktober, der vi la frem flere forslag til fagbudsjettene til Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å løfte veteranområdet inn i en ny og usikker tid. Vi foreslo blant annet å opprette egne stillingshjemler for skadde veteraner i Forsvaret, øke bevilgningen til Forsvarets veterantjeneste (FVT) og Forsvarets sanitet (FSAN), øke tilskuddsordningen til frivillige forsvarsrelaterte veteranorganisasjoner, og sikre en konkret økonomisk inndekning av ny tiltaksplan for veteranene i statsbudsjettet for 2025.

Forslaget om å øke overføringen til FVT gjennom budsjettposten til Forsvarets personell- og vernepliktssenter handler om å utvide kapasiteten til Forsvarets veteransenter på Bæreia, slik at flere veteraner og deres familier kan benytte seg av tilbudene, særlig i helgene.

Lite veteranfokus i de alternative budsjettene

I opposisjonspartienes alternative budsjett er det lite å finne på veteranfeltet i dag. I flere av budsjettforslagene er det lagt inn overføringer til personellpostene i Forsvaret, men ingen konkretisering av tiltak for veteranene.

I Rødts alternative budsjett er det foreslått en øremerket bevilgning til sivil og uavhengig veteranforskning på 30 millioner kroner. SIOPS applauderer dette forslaget. Nytt kunnskapsgrunnlag beveger saksområdet vårt fremover.

Veien videre

Denne uken starter en av de viktigste debattene på Stortinget, den såkalte finansdebatten. I finansdebatten diskuterer partiene regjeringens økonomiske politikk. Statsbudsjettet skal være ferdigbehandlet innen utgangen av desember-måned.

Budsjettforlik: ingen endring for veteranene

Bilde: Stortinget