Forsvarsministeren svarer upresist

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besvarte et spørsmål fra stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) om involvering av veteranorganisasjonene i arbeidet med ny tiltaksplan for veteraner. SIOPS mener at statsråden ikke beskriver arbeidet og den veteranpolitiske situasjonen i dag på en god måte i det skriftlige tilsvaret.

Veteranorganisasjonenes sentrale rolle

I svaret på representantspørsmålet presenterer statsråden nærmest at arbeidet med ny tiltaksplan var et politisk initiativ fra regjeringen. Det faktiske svaret på dette er at arbeidet kom i gang etter sterkt påtrykk fra veteranorganisasjonene selv, som SIOPS, NVIO og Veteran møter Veteran. Dette nevnes ikke konkret i tilsvaret.

Støre-regjeringen fatter beslutningen, men de frivillige veteranorganisasjonene har og spiller fortsatt en viktig rolle i dette arbeidet, noe statsråd Gram korrekt understreker i svaret sitt.

Uklar prosess

Prosessen i arbeidet med ny tiltaksplan har vært preget av unødvendig lukkethet fra Forsvarsdepartementet, korte innspillsfrister og en uklar rolle for de involverte organisasjonene. Arbeidet har også blitt preget av lite reel involvering av andre departement utenfor Forsvarsdepartementet, særlig har vi merket lite interesse fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tiltaksplanarbeidet har vært dominert fra starten av Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Vi savner et helhetlig politisk eierskap fra regjeringen.

Offisielt har veteranorganisasjonene vært involvert som en referansegruppe, men har i realiteten vekslet mellom å være en arbeidsgruppe og høringsinstans.

Gram skriver i svaret sitt at veteranorganisasjonene har hatt mulighet å komme med innspill både gjennom møter med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, og til tilsendte utkast. Flere av våre konstruktive forslag har blitt fjernet uten klar begrunnelse fra departementet.

Planen må til Stortinget

SIOPS har gått i bresjen for at ny tiltaksplan skal til Stortinget for videre behandling, slik at den sikres en bred politisk behandling og involvering. Da Bjørnar Moxnes stilte spørsmål om dette på Stortinget valgte statsråden heller ikke å svare konkret. SIOPS stiller fortsatt spørsmål om hva statsråden mener med «regjeringen vil orientere Stortinget på egnet måte».

Vi er opptatt av å få en realistisk, målbar og konkret tiltaksplan som gjør situasjonen bedre for landets litt over 53.000 veteraner. Planen bør bygge på tidligere tiltaks- og handlingsplaner, og den må være tilpasset dagens veteranpolitiske situasjon, noe den gjeldende stortingsmeldingen (Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid) ikke er. Støre-regjeringen må sikre at veteranpolitikken henger med resten av samfunnsutviklingen, slik at regjeringen oppfyller sitt løfte fra Hurdalsplattformen.

Forsvarsministeren svarer upresist

Bilde: Torbjørn Kjosvold, Statsministerens kontor