Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)- kommentarer fra Veteranforbundet SIOPS

SIOPS registrerer at regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet ikke prioriterer veteranfeltet i opptrappingsplanen. Situasjonen for veteranfeltet er ikke beskrevet korrekt i planen, og «tiltakene» er ikke reelle tiltak for ivaretakelse av landets krigsveteraner. Vi må få en generell kompetanseheving i det sivile behandlingsapparatet, og en større involvering av sivile forskningsmiljøer i veteranforskningen.

Myndighetenes moralske ansvar

Støre-regjeringen ved helseminister Ingvild Kjerkol la frem opptrappingsplanen for psykisk helse den 9. juni. Arbeidet med planen startet i april 2022, og SIOPS leverte et omfattende innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.

Vi er positive til at krigsveteranene er nevnt spesifikt i planen, men savner konkrete tiltak for denne gruppen. Tall fra Afghanistan-undersøkelsen i 2020 viser at veteranenes helseutfordringer vil øke i årene som kommer, dette er ikke reflektert på en god måte i planteksten.

Det er norske myndigheter gjennom Stortinget og Regjeringen som tar beslutninger om norske styrkebidrag ute, og som derfor har et særskilt ansvar for at militært personell tas vare på etter endt utenlandstjeneste.

Svak veteranprofil

For det første skriver departementet i planens tredje kapitel at det er bygget kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Dette er en situasjonsbeskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Dagens kompetanse på veteranenes helseutfordringer er varierende og mangelfull.

Det foreligger ingen oversikt over kompetente behandlere eller relevante behandlingssteder, og det er kuttet i tilbudet på sentrale helseinstitusjoner som Modum Bad.

For det andre nevner departementet rollen til RVTS-senterne (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) i krigsveteranenes helseivaretakelse. SIOPS presiserer i denne sammenhengen som tidligere at de regionale senterne verken bedriver behandling av veteraner, eller veteranforskning og utdanning av behandlere. At departementet nærmest beskriver dette som et tiltak stiller vi oss spørrende til.

Departementet nevner ingenting om behovet for mer sivil og uavhengig veteranforskning, et forskningsområde som fortsatt er dominert av Forsvarets sanitet. Forsvarets sanitet har også kuttet i sitt behandlingstilbud for veteranene de siste årene.

For det tredje nevner departementet at regjeringen arbeider med en ny tverrdepartemental tiltaksplan for veteranene.

Arbeidet med tiltaksplanen er utsatt til oktober, og har til nå vært preget av hastverk og alenegang fra Forsvarsdepartementet. De andre departementene, særlig Helse- og omsorgsdepartementet, har ikke vært involvert i planprosessen, og planarbeidet kan på ingen måte beskrives som tverrdepartementalt.

SIOPS foreslår følgende:

  • Forsvaret og helsemyndighetene vurderer dagens ettårsoppfølging av veteranene i regi av Forsvaret sanitet (FSAN).
  • Utvikle regionale kompetansesentre ved noen av DPSene (Distriktspsykiatrisk senter).
  • Universitetssykehusene ved helseforetakene må bli inkludert i arbeidet med veteranforskning.
  • Generell kompetansebygging i det sivile helsevesenet.
  • Videreføre meritterende kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse. Dette arbeidet må sivile behandlings- og forskningsmiljøer inkluderes.


    Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)- kommentarer fra Veteranforbundet SIOPS