Sivil forskning på veteraner

SIOPS mener det er et behov for mer sivil forskning på veteraner i Norge.

Både i henhold til Stortingsmelding 34 i 2008, handlingsplanen i 2011 og i oppfølgingsplanen av 2014 hadde Regjeringen klare ambisjoner om økt sivil forskning på veteraner, og utvikling av samarbeid mellom sivile forskningsmiljøer og Forsvaret på dette viktige området. Her har det skjedd altfor lite. I de sivile forskningsmiljøer har det nesten ikke vært forsket på veteraner. Vi mener det er kritikkverdig at så lite har skjedd på dette området gjennom ti års arbeid for veteranivaretakelse.

Vår holdning er at vi fortsatt vet for lite på flere områder. Vi vet for eksempel ikke nok om hvor mange veteraner som er avhengige av ulike støtteordninger gjennom NAV, hvor mange veteraner som ikke er i arbeid som en konsekvens av sin INTOPS tjeneste, konkret hvor mange som sliter psykisk som følge av INTOPS, og innvirkningen av INTOPS på familie og barn. Dette er bare noen sentrale spørsmål. Vi kjenner ikke svarene, og det uroer oss.

Videre har det ikke blitt iverksatt sivilt – militært samarbeid innenfor forskning på veteraner som forutsatt både i Stortingsmelding 34 i 2018, handlingsplanen i 2011 og i oppfølgingsplanen i 2014. Her må det skje en endring. At Forsvarets sanitet gjennomfører helseundersøkelser og setter i gang forskningsprosjekter er positivt, men slik forskning bør skje i samarbeid med sivile forskningsmiljøer, på universitetsnivå. Den sivile forskningen på dette området er av avgjørende betydning, ikke minst fordi det er i den sivile og offentlige helsetjenesten at skadde veteraner skal behandles. Derfor må sivil kompetanse heves også gjennom forskning.

Sivil forskning på veteraner

Illustrasjon: Colourbox