Sivil forskning på veteraner

SIOPS mener det er et behov for mer sivil forskning på veteraner i Norge. Et Stortingsvedtak høsten 2020 gir håp om at det skjer noe på dette området

Både i Stortingsmelding 34 i 2008, i handlingsplanen i 2011 og i oppfølgingsplanen av 2014 hadde Regjeringen klare ambisjoner om å legge til rette for sivil forskning på veteraner, og også utvikling av samarbeid mellom sivile forskningsmiljøer og Forsvaret på dette viktige området. Her har det skjedd lite. I de sivile forskningsmiljøene har det nesten ikke vært forsket på veteraner. Vi mener det er kritikkverdig at så lite har skjedd på dette området gjennom ti års arbeid for veteranivaretakelse.

Vår holdning er at vi fortsatt vet for lite på flere områder. Vi vet for eksempel ikke nok om hvor mange veteraner som er avhengige av ulike støtteordninger gjennom NAV, hvor mange veteraner som ikke er i arbeid som en konsekvens av sin INTOPS tjeneste, og konkret hvor mange som sliter psykisk som følge av INTOPS, og innvirkningen av INTOPS på familie og barn. Vi vet også lite om hvordan det har gått med de som har vært med i norske styrkebidrag til en ulike operasjoner som er "glemt", slik som UNOSOM i Somalia på 1990-tallet, Gulfkrigen 1991, FN- og NATO-oppdrag på Balkan på 1990-tallet og ulike observatøroppdrag. Dette er bare noen av flere sentrale spørsmål. Vi vet lite om dette og det uroer oss.

Viktige målsettinger i den første veteranmeldingen (Stortingsmelding 34 i 2008-2009) om forskning i sivile forskningsmiljøer er ikke realisert, og viktige tiltak på dette området, i handlingsplanen i 2011 og i oppfølgingsplanen i 2014, er ikke gjennomført. Forsvarets sanitet gjennomfører helseundersøkelser for stadig tjenestegjørende og veteraner, og setter i gang ulike forskningsprosjekter. Dette arbeidet er svært viktig, men veteranforskning i sivile forskningsmiljøer er av minst like stor betydning. I dag finnes det nesten ikke slik forskning i Norge. Her handler det om å utvikle kompetanse i den sivile helsetjenesten. For det er i sivile behandlings- og forskningsmiljøer at flertallet av skadde veteraner behandles. Det er også i sivile behandlingsmiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner alt helsepersonell får sin utdanning. Derfor må det legges til rette for veteranforskning i sivile forskningsmiljøer.

Den nye veteranmeldingen som kom våren 2020 (Meld. St. 15 2020), inneholdt lite nytt om sivil forskning, men da meldingen ble behandlet i Stortinget 15. oktober 2020 ble det overraskende enstemmighet om et mindretallsforslag om veteranforskning. Det ble altså gjennomslag for det som i flere år har vært en av SIOPS’ aller viktigste saker, og som sto helt sentralt i vårt egent høringsinnspill til meldingen: Mer veteranforskning. Slik vedtaket er formulert, vil det også måtte sikres at en slik forskningsstrategi får en klart sivil forankring:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning.»

Dette er et svært viktig vedtak, og vi har signalisert at vi gjerne vil bidra i arbeidet med realisere vedtaket, og ikke minst, sørge for at forskningsstrategien får en sivil forankring. Vi vil understreke at det må følge en tydelig finansieringsplan med strategien, med finansiering over statsbudsjettet. Ellers blir det en forskningsstrategi uten forskning.

Sivil forskning på veteraner

Illustrasjon: Colourbox