Bekymring knyttet til praktisering av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda

SIOPS har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger fra advokater og veteraner om praktiseringen av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda. Dette er en problemstilling som SIOPS har jobbet med siden høsten 2017. Beklageligvis har vi ikke kommet i mål. SIOPS har fortsatt foreldelsesspørsmålet høyt på agendaen og vi angriper denne viktige problemstillingen på flere fronter.

Forsvarsdepartementet har ved flere anledninger uttalt at det ikke skal påberopes foreldelse hos Statens Pensjonskasse i saker der vilkårene for kompensasjon ellers er oppfylt. SIOPS mener imidlertid at det har skjedd en praksisendring i forhold til bruk og diskusjon av foreldelse både hos Statens Pensjonskasse og klagenemnda. Vi har ved flere anledninger skrevet om dette på vår nettside. Se artikkel her og her.

Ifølge regelverket (foreldelsesloven § 9) foreldes krav på skadeerstatning eller oppreisning 3 år etter at skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. SIOPS er av den prinsipielle oppfatning av at foreldelse ikke skal praktiseres i veteransaker og fjorårets landsmøte vedtok også dette i handlingsplanen for 2018- 2019. Handlingsplanen kan du lese her.

Av erfaring vet vi at psykiske belastningsskader oppdages og erkjennes over tid. Dette underbygges også av en rekke forskningsrapporter. Blant annet viser den omfattende danske undersøkelsen, som har fulgt kontingent 7 i Afghanistan over flere år, at andelen veteraner med psykiske lidelser fortsetter å stige i årene etter hjemkomst. Mange av veteranene SIOPS er i kontakt med forteller om langvarige psykiske plager som strekker seg over flere år uten at de nødvendigvis selv oppfatter hvor omfattende disse plagene er. Tjenesten kan ha dukket opp som tema i kontakt med helsevesenet. Tjenesten kan ofte være et element man tenker på uten at det fremstår som klart at det er tjenesten som er årsaken til plagene. For å ta et eksempel så kan en veteran gå med psykiske plager etter tjenesten, men allikevel stå i arbeid og gå til behandling. Dersom vedkommende faller ut av arbeidslivet etter 5 år så kan veteranen i ytterste konsekvens blitt møtt med at kravet om erstatning er foreldet.

Foreldelsesloven gjelder i forhold til alle typer av personskader, og det er et tidkrevende arbeid å få fjernet en foreldelsesbestemmelse. SIOPS har som hovedmål å få fjernet denne bestemmelsen i saker som faller inn under den særskilte kompensasjonsordningen og Forsvarsloven § 55. Dette synet argumenterer vi for i møte med politikere og embetsverk.

Dersom foreldelse skal benyttes i veteransaker må praksisen være liberal. Det vi si at kravet om «nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige» etter foreldelsesloven § 9 tidligst kan være oppfylt på det tidspunkt det er utarbeidet en spesialisterklæring som slår fast at man er påført en varig psykisk belastningsskade forårsaket av tjenesten i internasjonale operasjoner. I tillegg må skaden ha medført varig uførhet. Når man leser enkelte av vedtakene fra Statens Pensjonskasse eller klagenemnda så argumenteres det der for at veteranen har «nødvendig kunnskap» om sin skade fordi tjenesten kan ha blitt nevnt for 15 eller 20 år siden til en behandler. Dette vitner, etter vår mening, om lite kunnskap og forståelse om psykiske belastningsskader hos veteraner. De oppdages og erkjennes over tid.

Bekymring knyttet til praktisering av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda

Aktuelt

Trening med mening!

Afghanistan-veteran Trym Olsen har i samarbeid med CrossFit Uvær i Tromsø tatt initiativ til innsamlingaksjon for SIOPS i forbindelse med frigjørings- og veterandagen 8. mai!

Les mer

Mottakelser 8. mai

Oslo og Bergen inviterer veteraner til mottakelser på frigjørings-og veterandagen 8. mai.

Les mer

God påske!

SIOPS ønsker alle veteraner, pårørende, støttespillere og samarbeidspartnere en riktig god påske.

Les mer

Landsmøtet 2019 - Vedtak og valgresultater

Les mer om vedtakene som ble gjort på landsmøtet 6. april 2019.

Les mer

Veteranpolitikken må fortsatt være forankret på regjeringsnivå

Etter at oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» utløper ved utgangen av 2019 er det ingen klar plan for hvordan regjeringen skal videreføre veteranpolitikken. Dette bekymrer veteran- og pårørendeorganisasjonene.

Les mer

Bli med på Holmenkollstafetten 11. mai!

SIOPS ønsker å stille lag i årets Holmenkollstafett!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.