Bekymring knyttet til praktisering av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda

SIOPS har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger fra advokater og veteraner om praktiseringen av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda. Dette er en problemstilling som SIOPS har jobbet med siden høsten 2017. Beklageligvis har vi ikke kommet i mål. SIOPS har fortsatt foreldelsesspørsmålet høyt på agendaen og vi angriper denne viktige problemstillingen på flere fronter.

Forsvarsdepartementet har ved flere anledninger uttalt at det ikke skal påberopes foreldelse hos Statens Pensjonskasse i saker der vilkårene for kompensasjon ellers er oppfylt. SIOPS mener imidlertid at det har skjedd en praksisendring i forhold til bruk og diskusjon av foreldelse både hos Statens Pensjonskasse og klagenemnda. Vi har ved flere anledninger skrevet om dette på vår nettside. Se artikkel her og her.

Ifølge regelverket (foreldelsesloven § 9) foreldes krav på skadeerstatning eller oppreisning 3 år etter at skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. SIOPS er av den prinsipielle oppfatning av at foreldelse ikke skal praktiseres i veteransaker og fjorårets landsmøte vedtok også dette i handlingsplanen for 2018- 2019. Handlingsplanen kan du lese her.

Av erfaring vet vi at psykiske belastningsskader oppdages og erkjennes over tid. Dette underbygges også av en rekke forskningsrapporter. Blant annet viser den omfattende danske undersøkelsen, som har fulgt kontingent 7 i Afghanistan over flere år, at andelen veteraner med psykiske lidelser fortsetter å stige i årene etter hjemkomst. Mange av veteranene SIOPS er i kontakt med forteller om langvarige psykiske plager som strekker seg over flere år uten at de nødvendigvis selv oppfatter hvor omfattende disse plagene er. Tjenesten kan ha dukket opp som tema i kontakt med helsevesenet. Tjenesten kan ofte være et element man tenker på uten at det fremstår som klart at det er tjenesten som er årsaken til plagene. For å ta et eksempel så kan en veteran gå med psykiske plager etter tjenesten, men allikevel stå i arbeid og gå til behandling. Dersom vedkommende faller ut av arbeidslivet etter 5 år så kan veteranen i ytterste konsekvens blitt møtt med at kravet om erstatning er foreldet.

Foreldelsesloven gjelder i forhold til alle typer av personskader, og det er et tidkrevende arbeid å få fjernet en foreldelsesbestemmelse. SIOPS har som hovedmål å få fjernet denne bestemmelsen i saker som faller inn under den særskilte kompensasjonsordningen og Forsvarsloven § 55. Dette synet argumenterer vi for i møte med politikere og embetsverk.

Dersom foreldelse skal benyttes i veteransaker må praksisen være liberal. Det vi si at kravet om «nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige» etter foreldelsesloven § 9 tidligst kan være oppfylt på det tidspunkt det er utarbeidet en spesialisterklæring som slår fast at man er påført en varig psykisk belastningsskade forårsaket av tjenesten i internasjonale operasjoner. I tillegg må skaden ha medført varig uførhet. Når man leser enkelte av vedtakene fra Statens Pensjonskasse eller klagenemnda så argumenteres det der for at veteranen har «nødvendig kunnskap» om sin skade fordi tjenesten kan ha blitt nevnt for 15 eller 20 år siden til en behandler. Dette vitner, etter vår mening, om lite kunnskap og forståelse om psykiske belastningsskader hos veteraner. De oppdages og erkjennes over tid.

Bekymring knyttet til praktisering av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda

Aktuelt

Kongelig beskytterskap

SIOPS har fått kongelig beskytterskap. Les mer her

Les mer

Vedtak- Landsmøtet 2024

Les landsmøtevedtakene her

Les mer

Klatresamling i Steigen

Les mer om årets klatresamling

Les mer

Spørsmål om utvidet veteranbegrep

Les brevet fra SIOPS til forsvarsministeren

Les mer

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'