Forslag til ny yrkessykdomsliste

SIOPS understreker at en utvidelse ikke må rokke med dagens ordninger for personell fra internasjonale operasjoner.

Regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til ny yrkessykdomsliste, som nå er på høring. Forslaget er en del av Støre-regjeringens arbeid for å revidere yrkesskaderegelverket, med mulige endringer i folketrygden. SIOPS skal levere et høringsinnspill til høsten, der også vårt advokatnettverk skal gjennomgå forslaget i detalj. Høringen går ut 21. oktober. SIOPS har flere spørsmål til forslaget, og til det videre arbeidet med yrkesskaderegelverket.

Vi stiller oss positive til denne gjennomgangen, og ønsker at resultat av arbeidet kommer utenlandsveteranene og flere yrkesgrupper til gode. SIOPS ønsker forutsigbare erstatningsordninger, og en likestilling mellom psykiske og fysiske skader i regelverket. Dette har vi arbeidet for i mange år.

SIOPS er positive til at STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) vurderer å ta inn PTSD og depresjon etter krigsdeltagelse inn i ny liste. Vi forventer at dette blir en del av endelig yrkessykdomsliste.

- En utvidelse av yrkessykdomslisten som kommer flere til gode er noe vi i SIOPS applauderer, men dette må ikke må gå på bekostning av de ordninger som etter flere års kamp har blitt etablert for norsk INTOPS-personell, understreker styreleder i SIOPS og Libanon-veteran Arve M. Aasbak.

- Vi har fortsatt den samme ordningen med foreldelse i erstatningssakene, vil regjeringen i denne prosessen tilpasse ordningen til psykiske belastningsskader? spør generalsekretær og Afghanistan-veteran Kjetil Bragstad.

Aasbak og Bragstad stiller begge spørsmål til begrepsbruken i regjeringens forslag med «psykiske sykdommer» istedenfor «psykiske belastningsskader». Hva er bakgrunnen for dette?

SIOPS påpeker at mange yrkesgrupper i dag møter utfordringer med byråkratiet når de får konstatert psykiske belastningsskader, og skal fremme krav om dette til staten. Personell som har mer risikofylte yrker, for eksempel militærpersonell, helsepersonell og politi får ofte større vansker med å få godkjent ulike skader som en «arbeidsulykke». En gjennomgang av ordningene og praktiseringen av yrkesskaderegelverket er på høy tid.

Vi kommer tilbake med innspill og spørsmål til denne saken.

Forslag til ny yrkessykdomsliste

Aktuelt

Ny rådgiver i SIOPS - Marie Gjerde Rolandsen

25. februar starter Marie Gjerde Rolandsen i stillingen som rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Les mer

Enstemmig om ankeretten i Stortinget 27. november 2018!

Stortinget gir ankerett i erstatningssaker til veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Les mer

Klagenemnda påberoper foreldelse selv om vilkårene for kompensasjon syntes å være oppfylt

I et ferskt vedtak fra klagenemnda blir det påberopt foreldelse.

Les mer

Grundig innføring i TBI- Traumatic Brain Injury

SIOPS arrangerte den 05. juni et temamøte om traumatiske hjerneskader, TBI, altså Traumatic Brain Injury. Det handlet i første rekke om TBIm, altså såkalt mild (lettere) type av en slik hodeskade.

Les mer

Foreldelse tema under rettssak i tingretten

Denne uken har det pågått en meget viktig rettssak i tingretten. SIOPS var tilstede som observatør første dag av rettssaken

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'