Forsvarets Sanitet ønsker å utsette Afghanistan-undersøkelsen

Den planlagte Afghanistan-undersøkelsen ønskes utsatt med sju måneder. Foto: Stephen Olsen/Hæren/Forsvaret.

Forsvarets Forum skriver at den planlagte Afghanistan-undersøkelsen, også kalt Afghanistan2, ønskes utsatt sju måneder. Forsvarets Sanitet, som er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen, mener at Afghanistan2 kommer for tett på spørreundersøkelsen som konsulentselskapet PricewatershouseCoopers (PwC) sendte ut før jul i forbindelse med regjeringenes planlagte veteranmelding. Afghanistan2 vil bli den første kartleggingen av Afghanistanveteranens psykiske helse siden 2012, og det knyttes stor spenning til hvordan det står til med den psykiske helse til veteranene så mange år etter den første kartleggingen.

I et brev til Forsvarsstaben understreker Forsvarets Sanitet at det er meget uheldig at datainnsamlingen som ledd i Afghanistan2 kommer så tett på undersøkelsen som er gjort i regi av PwC. Forsvarets Sanitet argumenter for at når det sendes ut to spørreundersøkelser til de samme personene såpass nært i tid som det her er snakk om, så er det fare for at de to undersøkelsene forveksles. Da kan veteranene tro de har svart allerede, skriver Forsvarets Forum.

Forsvarets sanitet frykter også at mange veteraner er lei av å svare på spørreundersøkelser, og med såpass kort tid i mellom to spørreundersøkelser svekker det sannsynligheten for at veteranene svarer på den siste.

– I begge tilfeller vil det gi redusert svarprosenten i Afghanistanstudien. Hvert eneste prosentpoeng er viktig for å fremskaffe vitenskapelig pålitelige resultater, står det i brevet som Forsvarets Forum har fått tilgang på.

Det mest logiske er da å utsette datainnsamlingen mener Forsvarets Sanitet, og de ber som allerede nevnt om sju måneders utsettelse, slik at spørreskjemaet vil bli sendt ut til veteranene i august/september 2020.

Den omfattende datainnsamlingen i Afghanistan er planlagt som grunnlag for senere forskning på veteraners psykisk helse. Undersøkelsen gjøres i samarbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Boston VA Reaserch Institute ved professor Brett Litz, og Forsvarets Helseregister.

Veteranforbundet SIOPS har ved en rekke anledninger etterspurt mer kunnskap om veteranenes levekår, og vi har påpekt viktigheten av at forskningen gjøres i en sivil-militær ramme. I likhet med Forsvarets Sanitet er vi opptatt av at en så høy svarprosent som mulig for å få et korrekt kunnskapsgrunnlag. Vi mener også at en utsettelse av datainnsamlingen kan føre til en høyere svarprosent, og støtter Forsvarets Sanitets anmodning om utsettelse.

Forsvarets Sanitet ønsker å utsette Afghanistan-undersøkelsen

Aktuelt

Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

SIOPS og Royal Marines Club har allerede samarbeidet i flere år om førjulstreff på Rondane. Det ble en høytidelig sammenkomst med besøk fra den britiske ambassadøren når våre to organisasjoner signerte samarbeidsavtale.

Les mer

SIOPS inviterer til julelunsj 11. desember

Julen nærmer seg og Veteranforbundet SIOPS ønsker å invitere alle veteraner, samarbeidspartnere og andre interesserte på julelunsj.

Les mer

Klare og tydelige budskap under årets budsjetthøringer

I høst har SIOPS deltatt på høringer i helse- og omsorgskomiteen og barne- og kulturkomiteen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Les mer

SIOPS' innspill til ny langtidsplan for Forsvaret

Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret (2021 - 2024), og i den forbindelse har SIOPS sendt inn en rekke innspill til Forsvarsdepartementet.

Les mer

Boklunsj 29.11 - Vidkun Quisling: Fra fedrelandselsker til landssviker

Hvem var Norges mest forhatte mann – Vidkun Quisling? Fra å være en fedrelandselsker, som kjempet en innbitt kamp for det norske, som deltok i Nansenhjelpen og berget hundretusenvis av sulterammede sovjetere, til å bli landssviker var veien kort. En ny bok tar for seg Quslings liv og virke, og vi inviterer til boklunsj 29.11

Les mer

Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

Vi har vært på studietur til England og fått med oss masse interessant kunnskap om hvordan de ivaretar sine veteraner. Les mer om turen vår her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.