Høring i utenriks- og forsvarskomiteen

Torsdag 26. oktober deltok generalsekretær Kjetil Bragstad og rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen i en åpen høring i utenriks- og forsvarskomiteen om forsvarsbudsjettet for 2024. Her er det muntlige høringsinnlegget i sin helhet.

Komiteleder; mitt navn er Kjetil Bragstad, generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS-Skadde i internasjonale operasjoner. Jeg er selv skadet Afghanistan-veteran fra 2007. Ved min side sitter rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen.

En god veteranivaretakelse styrker både forsvarsevnen og forsvarsviljen i Norge, noe som er dagsaktuelt med krigen i Ukraina i dag. Det er myndighetenes særskilte ansvar å ta vare på de vi sender ut i militæroperasjoner på vegne av felleskapet vårt, dette må også forplikte konkret i den økonomiske politikken.

Afghanistan-undersøkelsen fra 2020 viser at antallet skadde veteraner med psykiske belastningsskader vil øke i årene som kommer, en utvikling dere folkevalgte må ta på alvor. Flere veteraner og deres pårørende trenger ivaretakelse i Forsvarets regi de kommende år. Her spiller Forsvarets veterantjeneste (FVT) en viktig rolle, både gjennom sitt arbeid i erstatningssakene til skadde veteraner, og driften av rekreasjonsstedet Forsvarets veteransenter. SIOPS foreslår at finansieringen til avdelingen styrkes i forsvarsbudsjettet slik at flere veteraner og deres familier kan benytte seg av tilbudet deres, og vi ber komiteen om at avdelingens eksistens sikres.

De frivillige veteranorganisasjonene i Norge, som SIOPS representerer, kan avlaste myndighetene på flere områder i sitt veteranarbeid, blant annet gjennom å tilby støttenettverk til veteraner som er i et behandlings- eller saksforløp gjennom vårt likepersonsarbeid. Det har overføringsverdi til andre, for eksempel skadde ukrainske soldater som får behandling i Norge, noe SIOPS har tatt initiativ til å bidra med. Tilskuddsordningen til veteranorganisasjonene er i dag ikke tilstrekkelig for å dekke kostnadene organisasjonene har i forbindelse med sitt arbeid for landets veteraner.

Veteranene er en viktig ressurs som Forsvaret i større grad burde benyttet seg av. Dessverre er Forsvarets personalpolitiske holdning en hindring for at skadde veteraner kan fortsette i arbeid. SIOPS foreslår at det opprettes egne stillingshjemler for skadde veteraner i Forsvaret, og at dette kan finansieres over budsjettet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Egne stillingshjemler for skadde veteraner bidrar til å øke det totale soldatvolumet i Forsvaret, både blant fast ansatte og reservister i alle avdelinger, og bidrar til en styrking av landets forsvarsevne, da veteranene fortsatt kan benytte sin unike operative og militærfaglige kompetanse i forsvar av landet.

Avslutningsvis vil vi minne om at vi ikke vet hvor norske soldater blir sendt i fremtiden, derfor må veteranivaretakelsen i Norge videreutvikles og styrkes. Vi må ha en levedyktig ideell sektor på veteranfeltet, sterke veteranaktører i Forsvaret, mer sivil og uavhengig veteranforskning, og at tiltaksplanen sendes til Stortinget for at den skal forplikte våre myndigheter i tilstrekkelig grad. Takk.

Høring i utenriks- og forsvarskomiteen

Foto: SIOPS

Aktuelt

Bli med på vandreforestilling på Akershus Festning

30. august kl. 10 inviterer Gunnar Sønstebys Minneforeningen og SIOPS til historisk vandring på Akershus Festning. Vandreforestillingen "Krigens skjebner" blir fremført av guide Ross Kolby.

Les mer

Temamøte 29. august: Når pappaen til mine barn valgte å ta sitt eget liv raknet alt, men jeg visste at livet måtte gå videre.

I 2015 ble livet til Caroline Aune brått snudd på hodet. Mannen hennes valgte å avslutte sitt eget liv, og igjen satt Caroline og hennes to barn. Carolines mann slet med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter opplevelser som soldat i Kosovo, Irak og Afghanistan. Den 29. august kommer hun til SIOPS for å fortelle sin historie.

Les mer

Juridisk workshop 25. september: Innstramming i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner?

De siste årene har det dannet seg et inntrykk av at har vært betydelige innstramminger i behandlingen av kompensasjons- og erstatningssaker. Dette har skapt bekymring i veteranmiljøet og blant veteranenes advokater. Vi har derfor bedt noen av de mest erfarne advokatene på dette området om å gi en statusrapport hos SIOPS den 25. september.

Les mer

God gjennomføring av første fluefiskekurs

For første gang har SIOPS holdt fluefiskekurs for skadde veteraner. Det første kurset har hatt suksess og vi ser frem til neste kurs i august.

Les mer

SIOPS søker frivillige til Hedersløpet 2019

SIOPS søker frivillige og løpere til Hedersløpet lørdag 14. september

Les mer

Nå får vi tilbake veterankontakten i Oslo og Akershus!

SIOPS er glade for å ha fått gjennomslag for vårt syn om veterankontakt i Oslo og Akerhus. I revidert nasjonalbudsjett er veterankontakten tilbake i en utvidet prosjektperiode.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'