SIOPS forventer at Regjeringen lager ny tiltaksplan for Veteranpolitikken

Forrige stortingsmelding om veteraner ble titulert "også vi når det blir krevet". Vi krever nå tilbake at politikerne står ved sitt ansvar og lager en ny tiltaksplan for veteranpolitikken.

FD har startet dialog med veteranorganisasjonene om innspill til ny tiltaksplan

Det er gledelig at FD omsider har invitert veteranorganisasjonene med for å diskutere våre syn på, og innspill til en ny tiltaksplan for veteranpolitikken. Styreleder og generalsekretær i SIOPS var 14. februar invitert til møte med sjef FD V som har fagansvaret for veteraner i departementet. Der fikk vi anledning til å fremme våre overordnede syn på saken. Også NVIO, NROF og Veteran møter Veteran har tilsvarende enkeltvis møter med FD, for vi har litt forskjellig fokus og innspill.

SIOPS innspill til ny tiltaksplan i første omgang

Vi vektla i møtet å få frem hvorfor det er så viktig med en ny og bredere tiltaksplan innenfor veteranpolitikken. Videre vektla vi behov for en god oppfølging av de viktigste funnene i Afghanistan 2020 undersøkelsen, behov for økt kompetanseheving om veteraners psykiske helseutfordringer hos ansvarlige behandlere i helsevesenet, overgangen fra det militære til det sivile hvor vi ser betydelig økt risiko for psykiske helseplager, og behovet for en gjennomgang av ett-årsprogrammet for å se om det kan gjøres mer målrettet og bedre i lys av at senskader oppstår over lengre tid.

Vi hadde mange flere innspill, og vi oversendte derfor alle våre forslag skriftlig i eget brev til FD som du kan lese her. Det er sikkert flere andre gode forslag til tiltak som vi ikke har fått med oss i første runde, og vi tar derfor svært gjerne i mot innspill fra deg om det. Send oss en mail på post@siops.no.

Historikken - fra planperiode med over 150 tiltak til tre prioriterte satsingsområder

Vi har bak oss en planperiode på 10 år med regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) med tilsammen over 150 konkrete tiltak som skulle innfris i forhold til arbeid for veteranene. Så kom veteranmeldingen i 2020, som bare inneholdt tre prioriterte områder, uten konkrete tiltak – uten ansvarstildeling, og uten ressurser.

Forrige regjerings tiltaksplan

Forrige regjering la omsider ut en "tiltaksplan" sommer 2021 på ni punkter, etter mye kritikk om manglende handling. Veteranorganisasjonene ble ikke inkludert i den prosessen. De ni punktene er en sammenstilling av noen ambisjoner fra veteranmeldingen og noen anmodningsvedtak fattet av Stortinget. Konkrete tiltak er det ikke mye spor av, og dette er ikke noe som SIOPS stiller seg bak.

NVIO og SIOPS felles kronikk om manglende tiltaksplan

Generalsekretæren i NVIO og SIOPS skrev derfor nylig en felles kronikk om behovet for en ny tiltaksplan innenfor veteranpolitikken. Ikke minst av hensyn til manglende tverrdepartementalt samarbeid, så er det behov for en tiltaksplan hvor ansvar, tidsfrister og ressurser tildeles på konkrete og målbare tiltaksområder.

Afghanistan 2020 undersøkelsen viser sterkt behov for nettopp dette, for vi ser en markant økning av antall soldater som sliter med psykiske helseplager etter tjenesten ute. Det krever nye tiltak før, under og etter, og kronikken kan du lese her.

SIOPS forventer at Regjeringen lager ny tiltaksplan for Veteranpolitikken

Publisert 17.02.22

Foto: Tore Haugaard/Forsvaret

Aktuelt

Foredrag om veteranfamilier

Les mer om nytt foredrag

Les mer

Lokalvalget 2023

Vi trenger større lokalpolitisk fokus på veteransaken

Les mer

En bauta forlater oss

Les generalsekretærens hilsen til Arne Ørum

Les mer

Høstens Yogasamling på Nøsen

16.-20.oktober inviterer vi til nok en yogasamling på Nøsen

Les mer

Skaft- og slirekurs for nybegynnere

Bli med på kurs i oktober

Les mer

Fellesuttalelse om ny tiltaksplan for veteraner

Sammen med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene setter vi krav til kommende tiltaksplan

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.