Statsbudsjettet for 2024- kommentarer fra SIOPS

Før helgen la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 på Stortinget. SIOPS krever mer penger til aktører som arbeider med veteranivaretakelsen i Norge, og en tydeliggjøring av oppfølgingen av ny tiltaksplan for veteranene.

Statsbudsjettet som presenteres hver høst for stortingspolitikerne, er et overslag over statens inntekter og utgifter. Vi gir her kommentarer til Forsvarsdepartementets budsjettforslag. SIOPS har også avgitt høringssvar til utenriks- og forsvarskomiteen og helse- og omsorgskomiteen.

Ingen endring for veteranaktører i Forsvaret

I regjeringens forslag til forsvarsbudsjett legges det ikke opp til en økning i posten for Forsvarets veterantjeneste (FVT), men overføringen foreslås videreført tilsvarende dagens nivå. Vi i SIOPS mener at midlene til FVT må økes fra 2023-nivået.

FVT er en viktig aktør i det norske veteranarbeidet, som blant annet bistår veteraner med å anskaffe relevant operativ dokumentasjon for erstatningssaker i Statens Pensjonskasse, NAV og for FNs veteranerstatning. Dokumentasjon som dette er helt avgjørende i erstatningssakene som omfatter skadde veteraner i dag.

Avdelingen driver også Forsvarets veteransenter ved Kongsvinger, et livslangt rekreasjonssted for norske veteraner. SIOPS ønsker at veteransenteret kan utvide sin kapasitet, slik at flere veteraner og veteranfamilier kan benytte seg av tilbudet. En slik utvidelse avhenger av at det bevilges mer penger.

SIOPS forventer at lovgivere på Stortinget styrker finansieringen til FVT, og at eksistensen til avdelingen sikres av sittende og kommende stortingsflertall. Forsvaret trenger en samlet faginstans for veteranfeltet.

Veteranorganisasjonenes sentrale rolle

De frivillige veteranorganisasjonene har en viktig funksjon som aktive kunnskapsmiljøer om situasjonen for Norges veteraner, både for Forsvaret, Forsvarsdepartementet og andre aktører i sivilsamfunnet. Organisasjonene som er uavhengige av Forsvaret, tilbyr i dag ulike aktiviteter for veteranene og deres familier, og bistår enkeltveteraner som er i et behandlings- eller saksforløp.

Veteranorganisasjonene kan avlaste myndighetene på flere områder, blant annet ved å gi bistand til skadde ukrainske krigsveteraner i Norge gjennom våre likepersonsnettverk.

Tilskuddsordningen til veteranorganisasjonene er i dag ikke tilstrekkelig for å dekke kostnadene organisasjonene har i forbindelse med sitt arbeid for landets veteraner. De siste årene har det vært en generell prisstigning i samfunnet knyttet til kjøp av varer og tjenester i forbindelse med aktiviteter spesielt, samt økte kostnader for leie av lokaler, lønn av ansatte og lignende. Politikerne må ta med dette perspektivet i revideringen av tilskuddsordningen i 2024.

Regjeringen og stortingspolitikerne bør selv ha interesse i å videreutvikle en levende og uavhengig ideell sektor, også på veteranfeltet.

I regjeringens budsjettforslag for Forsvarsdepartementet videreføres overføringene til veteranorganisasjonene på dagens nivå, et nivå som ikke er tilstrekkelig for å bedrive et omfattende frivillig og uavhengig veteranarbeid. Stortingspolitikerne må absolutt øke denne posten.

Uklart om tiltaksplanen

Regjeringens kommende tiltaksplan for veteranene nevnes flere steder i budsjettforslaget, men det nevnes ikke om hvordan den økonomiske inndekningen skal forekomme. Finansieringen av tiltakene i ny tiltaksplan burde vært presisert i forslaget, og SIOPS forventer at dette følges opp i kommende statsbudsjett. Tiltaksplanen må forplikte, også konkret i budsjettpolitikken.

I budsjettforslaget beskrives arbeidet med planen som tverrdepartemental, der samtlige departement har vårt involvert, men har i realiteten vært dominert av Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Veteranforskning

Vi er fornøyde med at regjeringen foreslår å øke finanseringen av veteranforskningen. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag er helt avgjørende for at veteranarbeidet videreutvikles.

Samtidig er vi kritiske til at forskningsinitiativene fortsatt er dominert av Forsvaret ved Forsvarets høgskole og Forsvarets sanitet. SIOPS etterlyser et sterkere sivilt innslag på aktørsiden.

Veteraner som ressurs i Forsvaret

SIOPS er positive til at veteranene og deres unike kompetanse er understreket i dette budsjettforslaget, på lik linje med fjorårets budsjett. Vi savner likevel en oversikt over hvilke tiltak eller prosjekter som regjeringen ser for seg i bruken av veteraner i Forsvaret, eller andre steder i staten.

SIOPS har tidligere foreslått at Forsvaret kan opprette egne stillingshjemler for skadde veteraner. Egne stillingshjemler for skadde veteraner bidrar til å øke det totale soldatvolumet i Forsvaret, både blant fast ansatte og reservister i alle avdelinger, og bidrar til en styrking av landets forsvarsevne da veteranene fortsatt kan benytte sin unike operative og militærfaglige kompetanse i beskyttelsen av Norge.

Slike ordninger kan dekkes inn over personalpostene i forsvarsbudsjettet, eller som en egen post for Arbeids- og sosialdepartementet.

Statsbudsjettet for 2024- kommentarer fra SIOPS

Bilde: Skjermdump, Stortingets Nett-tv

Aktuelt

Bli med på vandreforestilling på Akershus Festning

30. august kl. 10 inviterer Gunnar Sønstebys Minneforeningen og SIOPS til historisk vandring på Akershus Festning. Vandreforestillingen "Krigens skjebner" blir fremført av guide Ross Kolby.

Les mer

Temamøte 29. august: Når pappaen til mine barn valgte å ta sitt eget liv raknet alt, men jeg visste at livet måtte gå videre.

I 2015 ble livet til Caroline Aune brått snudd på hodet. Mannen hennes valgte å avslutte sitt eget liv, og igjen satt Caroline og hennes to barn. Carolines mann slet med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter opplevelser som soldat i Kosovo, Irak og Afghanistan. Den 29. august kommer hun til SIOPS for å fortelle sin historie.

Les mer

Juridisk workshop 25. september: Innstramming i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner?

De siste årene har det dannet seg et inntrykk av at har vært betydelige innstramminger i behandlingen av kompensasjons- og erstatningssaker. Dette har skapt bekymring i veteranmiljøet og blant veteranenes advokater. Vi har derfor bedt noen av de mest erfarne advokatene på dette området om å gi en statusrapport hos SIOPS den 25. september.

Les mer

God gjennomføring av første fluefiskekurs

For første gang har SIOPS holdt fluefiskekurs for skadde veteraner. Det første kurset har hatt suksess og vi ser frem til neste kurs i august.

Les mer

SIOPS søker frivillige til Hedersløpet 2019

SIOPS søker frivillige og løpere til Hedersløpet lørdag 14. september

Les mer

Nå får vi tilbake veterankontakten i Oslo og Akershus!

SIOPS er glade for å ha fått gjennomslag for vårt syn om veterankontakt i Oslo og Akerhus. I revidert nasjonalbudsjett er veterankontakten tilbake i en utvidet prosjektperiode.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'