Stortingsvalget 2025: SIOPS forventer et veteranløft

Stortingsvalget 2025 nærmer seg, og de politiske partiene er i gang med å utarbeide sine parti- og prinsipprogram for neste valgperiode. SIOPS forventer at partiene prioriterer veteransaken i ny stortingsperiode for 2025-2029. De politiske innspillene fra SIOPS kan leses nederst i artikkelen.

Programarbeidet frem til stortingsvalget

Partiene arbeider nå med sine politiske program for neste stortingsperiode, og inneholder hva partiene skal arbeide med innen forskjellige saksområder på Stortinget og i en mulig regjeringsdeltakelse. Disse programmene vedtas på partienes landsmøter i løpet av nyåret i 2025.

SIOPS har vært i kontakt med partiene om innspill til hvordan ivaretakelsen, oppfølgingen og anerkjennelsen av landets veteraner kan bli bedre. Vi forventer at statsministerkandidatene løfter veteranfeltet i kommende periode, og at kommende regjering sørger for at ny tiltaksplan for veteranene (2024-2029) følges opp i statsbudsjettene, og revideres etter behov i nær dialog veteranorganisasjonene.

Vi oppfordrer også at ungdomspartiene og partienes studentorganisasjoner tar inn politikk rettet mot veteranene i sine parti- og prinsipprogram. Flere av landets veteraner utgjør i dag en del av studentbefolkningen.

Veteransaken berører mange saksfelt utenfor forsvarspolitikken, som justis, arbeid- og sosial, familie- og barn, samt kultur- og likestillingspolitikken. SIOPS forventer et helhetlig politisk eierskap fra dagens og kommende regjering. Saksfeltets tverrsektorielle og tverrdepartementale karakter må komme tydelig frem i partienes program.

Veteransituasjonen i dag

Det påhviler i dag myndighetene et særskilt moralsk ansvar for å ivareta de som har tjenestegjort militært for felleskapet vårt i utlandet, og som etter 2005 har vært under generell beordring til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

En satsting på veteranfeltet har samtidig en positiv effekt på Norges forsvarsevne og forsvarsvilje, ettersom flere veteraner fortsatt kan bidra med sin operative og militærfaglige kompetanse i stillinger i Forsvaret, spesielt i krise- og krig. Flere vil bidra i den militære beskyttelsen av landet om myndighetene faktisk tar vare på den enkelte soldat etter hjemkomst fra utenlandstjenesten.

Dagens veteranpopulasjon i Norge teller over 53 000. Medregnet familiene og andre nærstående er antallet langt større. De fleste veteraner klarer seg godt etter tjenesten ute, men flere opplever å få fysiske og/eller psykiske skader som følge av en krevende utenlandstjeneste.

Mye har skjedd på det veteranpolitiske området siden stortingsmelding 15 Også vi når det blir krevet ble vedtatt i 2020, en melding som ikke reflekterer de store endringene på saksfeltet som Ukraina-krigen, samt premissgivende funn fra sentral veteranforskning som Afghanistan 2-rapporten og VEFAM (rapporten om veteranenes familier i regi av NKVTS).

Norske veteraner er en sentral ressurs for Forsvaret og det sivile samfunnet i dag. SIOPS mener at Forsvaret må legge bedre til rette for at skadde veteraner kan fortsette sin aktive militære tjeneste. Er Forsvaret i realiteten en IA-bedrift?

Fortsatt er saksbehandlingen av erstatningssakene for veteranene lang og svært ressurskrevende. Søknadsprosessen er svært ressurskrevende, og har gitt utslag i forverret helse blant enkeltveteraner i dag. Saksprosessen bremser opp behandlingsløpet i mange tilfeller. Samhandlingen mellom SPK og NAV er enda dårlig koordinert i veteransakene.

Innspill fra SIOPS til partiprogrammene

SIOPS har spilt inn følgende forslag til de politiske partiene på Stortinget:

 • Ny stortingsmelding om veteranfeltet i løpet av stortingsperioden 2025-2029.
 • Øremerkede midler til kommunale og interkommunale veteranplaner. Kommunale veteranplaner må sikres gjennomføring gjennom finansiering og tydelig politisk prioritering.
 • Utvide oppfølgingen av veteranene i Forsvarets regi etter deltagelse i internasjonale operasjoner til over ett år.
 • Involvering av de frivillige veteranorganisasjonene og Stortinget i evalueringen av tiltaksplanen for veteraner. Neste tiltaks- eller oppfølgingsplan på veteranfeltet sendes til Stortinget for politisk behandling på samme måte som andre planer.
 • Avtale om et offentlig-ideelt samarbeid vedrørende ivaretakelse av skadde ukrainske soldater som er til behandling på norske sykehus. Her kan SIOPS og andre veteranorganisasjoner inneha et særskilt lederansvar i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
 • En styrket sivil og uavhengig veteranforskning, særlig om psykiske helseplager for veteraner som har vært ute på oppdrag utenfor avdelingsforband og FN-observatører, samt flere kohort-undersøkelser av avdelinger som har deltatt i spesielt belastende operasjoner. Prioriteringen av sivil veteranforskning kan inkorporeres i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP).
 • Styrke kompetansen om veteranhelse i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kommune- og spesialisthelsetjenesten må bli inkludert i arbeidet med ny sivil-militær veteranforskning.
 • Bevilge FoU-midler målrettet mot veteraner fra Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Opprette egne stillingshjemler for skadde veteraner i Forsvaret. Stillingshjemlene deles opp og tildeles avdelinger som ønsker å bruke dette til å sysselsette skadde fra internasjonale operasjoner (og/eller andre). Dette kan være et prøveprosjekt for å øke sysselsettingen blant de som får skade, sykdom eller lyte som resultat av tjenesten i utlandet. Slike initiativ dekkes inn av en post fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
 • Det må gis en instruks, retningslinje eller rundskriv fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til både Statens Pensjonskasse og NAV, som slår fast at en ordning med stillingshjemler for skadde veteraner ikke skal benyttes mot skadelidte i et pågående saksforløp eller senere.
 • Jobbordning for veteraner med fortrinnsrett på offentlige stillinger og kompensasjon til private arbeidsgivere.
 • Alle skal tilhøre en avdeling i Forsvaret. Personell som reiser ut og kommer hjem alene (kontraktører, observatører og personell på utlån til en avdeling) skal tilknyttes den mest relevante avdelingen i Forsvaret, og følges opp av denne i etterkant.
 • 65G-reglene i hovedtariffavtalen kan endres slik at de med fysisk skadde også får erstatning for ekstrautgifter i likhet med reglene i yrkesskadeforsikringsloven.
 • Gjennomføre en ny, grundig og uavhengig undersøkelse av erstatningsordningene for veteraner.
 • Endre reglene i yrkesskadeforsikringsloven. m/forskrift slik at Grunnbeløpet (erstatning for tap i fremtidig ervarv) blir 65G.
 • Endre ordlyden i forsvarsloven § 58 slik at «begrepet /psykiske skader» fjernes og erstattes av «skader. En slik endring vil medføre at veteraner med fysiske skader ikke faller utenfor særreglene om foreldelse.
 • Økt saksbehandlingskapasitet ved SPK og NAV til behandling av veteransakene.
 • Finansieringen av veteranerstatningene tas fra forsvarsbudsjettet til justisbudsjettet slik som er vanlig i andre erstatningsløp fra staten. På denne måten synligjør det sivile samfunnet sitt ansvar for veteranene. Erstatningsutbetalingene etter det objektive ansvaret i forsvarsloven § 55 overføres til kapittel 471 Statens erstatningsansvar, post 71.

Stortingsvalget 2025: SIOPS forventer et veteranløft

Peter Mydske/Stortinget

Aktuelt

Landsmøtet 2019 - Vedtak og valgresultater

Les mer om vedtakene som ble gjort på landsmøtet 6. april 2019.

Les mer

Veteranpolitikken må fortsatt være forankret på regjeringsnivå

Etter at oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» utløper ved utgangen av 2019 er det ingen klar plan for hvordan regjeringen skal videreføre veteranpolitikken. Dette bekymrer veteran- og pårørendeorganisasjonene.

Les mer

Bli med på Holmenkollstafetten 11. mai!

SIOPS ønsker å stille lag i årets Holmenkollstafett!

Les mer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet 2019 i Veteranforbundet SIOPS avholdes lørdag 6. april fra kl. 11 til 17 i SIOPS’ Info- og Ressurssenter, Kongens Gate 9, Oslo. Påmelding til landsmøtet gjøres ved å sende e-post til post@siops.no merket «Landsmøtet 2019». Påmeldingsfrist er torsdag 28. mars.

Les mer

Bekymring knyttet til praktisering av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda

SIOPS har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger fra advokater og veteraner om praktiseringen av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda.

Les mer

Storslått og høytidelig åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter

Endelig var dagen her! Etter utallige oppussings- og dugnadstimer var det duket for en høytidelig og storslått åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter i Kongens gate 9.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

 • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
 • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
 • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'