Soldater fra Telemark Bataljon i Irak i 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Utvidet veterandefinisjon

Forsvaret har bekreftet at veteranbegrepet nå er utvidet til å gjelde flere. SIOPS mener at en begrepsutvidelse ikke må medfører at eksisterende økonomiske ordninger eller at ivaretakelsessystemet for norske INTOPS-veteraner forsvinner på sikt.

I forslaget til ny langtidsplan for forsvarssektoren kom det frem at Støre-regjeringen anser alle som har tjenestegjort for Norge som veteraner. Forsvaret gjennom Forsvarsstaben har nå sendt brev til etatens avdelinger om endringen.

Debatten om en mulig utvidelse av veteranbegrepet ble for alvor satt i gang etter forsvarssjefens uttalelser om saken i 2021. SIOPS forstår at dette spørsmålet fortsatt engasjerer stort i det norske veteranmiljø.

For SIOPS vil ikke dette vedtaket medføre store endringer i organisasjonen. Organisasjonen har alltid vært åpen for alle, både veteraner fra internasjonale operasjoner, internasjonal innsats, veteranfamiliene, og for andre interesserte. Representanter fra SIOPS deltar både på mottaksparader og avslutningssamlinger for personell fra internasjonale operasjoner og internasjonal innsats.

Landsmøtene våre har stadfestet at vi arbeider for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner (INTOPS-veteraner). Målgruppen er understreket i formålsparagrafen vår. Det er landsmøtet, vårt øverste beslutningsorgan, som vurderer organisasjonens formål.

SIOPS har flere spørsmål til både regjeringen og Forsvaret i lys av begrepsvedtaket.

Eksisterende ordninger må bestå

Støre-regjeringens og Forsvarets beslutning om å utvide definisjonen av veteranbegrepet må ikke føre til at eksisterende ordninger for INTOPS-veteranene forsvinner eller «utvannes».

SIOPS har tidligere advart mot at veteranfeltet langsiktig dyttes ned i systemet og inn under området HR/personellforvaltning i Forsvaret.

Selv om veteranbegrepet i dag skal omfatte en større gruppe tidligere og stadig tjenestegjørende, må veteranfeltets selvstendige stiling bevares både i Forsvaret, forvaltningen og i politikken.

Ivaretakelsen av soldater som har tjenstgjort i krise- og krigssoner ute krever et særskilt fokus, og en særskilt kompetanse i Forsvaret og i det sivile samfunn.

Vi advarer også denne gang om at begrepsutvidelsen ikke resulterer til at veteranivaretakelsen nedbygges. Veteranfeltet må rustes og videreutvikles for hva norske utenlandssoldater kan møte om 10 til 20 år.

Forsvaret ved generalløytnant Ingrid Gjerde i Forsvarsstaben har uttalt at denne begrepsutvidelsen er symbolsk, og at det ikke vil gå på bekostning gjeldende økonomiske erstatningsordninger eller anerkjennelser.

Men kan Støre-regjeringen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefte dette? Hva sier de andre partiene på Stortinget om fremtiden for de særegne erstatningsordningene for norske INTOPS-veteraner? Hvordan skal ivaretakelsessystemet i Forsvaret innrettes i årene som kommer? Dette må våre politikere og Forsvaret svare på.

I den sammenheng har vi ved flere anledninger påpekt at arbeidet på veteranfeltet og eksisterende ordninger fortsatt ikke er ferdig utviklet, og at det er et stort uutnyttet potensial for å få på plass forbedringer som kan komme flere til gode. Her kan også erfaringene man har gjort på veteranfeltet, positive og negative, komme til nytte, hvor veteranorganisasjonene aktivt kan bidra.

Uklar prosess

Hvorfor ble det ikke gjennomført en særskilt høring med veteranorganisasjonene om dette spørsmålet i regi av Forsvarsstaben eller av Forsvarsdepartementet under arbeidet med tiltaksplanen for veteranene?

SIOPS savner en tydeligere holdning fra forsvarsministeren i dette spørsmålet. Vi ønsker å vite om den politiske prosessen frem til begrepsvedtaket i regjeringen.

Utvidet veterandefinisjon

Aktuelt

Veteranseilasen 2024

Meld dere på årets veteranseilas

Les mer

Tillitsvalgte i SIOPS

Bli kjent med de tillitsvalgte i SIOPS

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Les mer om årets program

Les mer

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Fluefiskesamling med SIOPS

Les mer om sommerens fiskesamling

Les mer

Utvidet veterandefinisjon

Les vår kommentar til Forsvarets begrepsvedtak

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'