Våre innspill til Helse- og omsorgskomitéen - statsbudsjett 2023

Les våre innspill til helse- og omsorgskomitéen på Stortinget for statsbudsjett 2023.

Høringsinnspill til Helse- og Omsorgskomitéen om Statsbudsjettet 2023

Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner, er fornøyd med at regjeringen har iverksatt utarbeidelse av en ny opptrappingsplan for psykisk helse, og en ny tiltaksplan om veteraner. Prosessene går parallelt, og SIOPS forventer at nye tiltak som skal sikre bedre oppfølging av psykisk skadde veteraner får en tydelig plass i begge dokumenter. Videre at det bevilges tilstrekkelig med midler i årene fremover, for å sikre at ulike endringstiltak iverksettes raskt for å oppnå ønsket effekt, når opptrappingsplanen foreligger.

Veteranivaretakelse, og spesielt oppfølging av skadde veteraner, er ikke bare et anliggende for Forsvaret. Det politiske ansvaret tilligger regjering og Storting, og det er et bredt samfunnsansvar på tvers av flere sektorer å følge opp. SIOPS har ved tilsvarende høring i 2022 etterlyst større engasjement fra helsesektoren, og vi gjør det fortsatt. Helse- og omsorg har et stort ansvar for skadde veteraner, og kan ikke bare peke på Forsvaret. SIOPS gir med dette sine innspill til hva vi mener er hovedutfordringene som må endres, for det er fortsatt mye utestående når det gjelder god helseoppfølging av psykisk skadde veteraner.

Ett- års programmet for Forsvarets ansvar må revurderes
Forsvarets oppfølgingsansvar av veteraner er ett år etter hjemkomst fra internasjonal tjeneste, deretter overtar det sivile helsevesen. Ordningen har vi hatt over 10 år, og det er på høy tid med en kritisk gjennomgang. Spesielt med referanse til Afghanistan 2020 undersøkelsen med markant økning i antall veteraner med psykiske helseplager, kan man stille mange spørsmål om dagens ett- års program er den beste måten å bruke ressursene på. Vi har fakta nå som viser at mange får sen symptomdebut- og at PTSD og andre psykiske helseplager kan utvikle seg over mange år – og langt senere enn ett år etter avsluttet tjeneste ute. Internasjonal forskning har også vist dette i lengre tid. Finnes det bedre måter for samfunnet å følge opp veteraner på, og som i større grad kan fange opp veteraner med sen symptomdebut for psykiske helseplager? Hvordan skal vi sikre en bedre overlapp mellom Forsvaret og det sivile helsevesen? Den samme undersøkelsen slår også fast at det er klar sammenheng mellom eksponering for alvorlige hendelser ute, og risiko for psykiske helseplager. Derfor må soldater med mye eksponering følges tettere opp over tid. Vi mener at opptrappingsplanen for psykisk helse må reflektere forholdet, og vi ber komitèen gi en anmerkning om at dagens praksis med ett års programmet må gjennomgås grundig i samarbeid mellom Forsvarets sanitet og det sivile helsevesen, for å fremme alternative og bedre modeller for oppfølging av soldatene.

Overgangen fra det Forsvaret til det sivile
Afghanistanundersøkelsen 2020 viser også at det er 82% større sannsynlighet for psykiske plager hos de som slutter i Forsvaret. Dette må det åpenbart gjøres noe med. Både Forsvaret og det sivile helsevesen har eierskap her, og det er et samfunnsansvar å følge opp. Veteraner som slutter i Forsvaret, bør få spesiell oppfølging i koordinert samarbeid mellom Forsvaret og det sivile helsevesen. Også her ber vi komitèen gi en anmerkning om at Forsvaret og helsemyndighetene i fellesskap må vurdere koordinerte tiltak.

Sivil forskning på veteranhelse
Stortinget fattet anmodningsvedtak nr 31 den 15. oktober 2020 som følger; «Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning.» Vedtaket ble truffet under behandling av Innst. 20 S (2020–2021) til Meld. St. 15 (2019–2020) Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid. Regjeringen kvitterer nå ut anmodningsvedtaket i forslag til statsbudsjett for Forsvarsdepartementet.

SIOPS har vært – og er fortsatt – veldig uenig i måten FD har operasjonalisert forum for veteranforskning og selve strategien på, og komitèen har tidligere fått kopi av våre kommentarer i prosessen. Men ser vi bort fra det, så er den største utfordringen nå å sikre at sivile behandlings-, utdannings- og forskningsinstitusjoner i helsevesenet blir engasjert og deltar i relevante forskningsprosjekter knyttet til veteranhelse fremover. Det bør også være et konkret tiltak i opptrappingsplanen for psykisk helse etter vårt syn.

Kap. 765 Psykisk helse, rus og vold – Opptrappingsplan for psykisk helse
I forslag til Statsbudsjett 2023 er forslaget til bevilgning på 150 mkr. Det synes vi ikke er en stor sum i lys av utfordringene innen psykisk helse i samfunnet. Men vi ser på det som en start i 2023 i påvente av ferdigstillelse av opptrappingsplanen. Vi forventer imidlertid en betydelig større økonomisk satsning fra 2024 og videre fremover for å få hevet kapasiteten og tilbudet innen psykisk helsevern. Vi ber derfor komitèen om å anmerke i sine kommentarer at nødvendige bevilgninger må avsettes over flere år for å skape endring med ønsket effekt knyttet til psykisk helsevern, og at det må rapporteres på dette årlig i Statsbudsjettet.

Økt kompetanseheving om veteraners psykiske helseutfordringer for ansvarlige behandlere
Kompetanseheving i det sivile helsevesen for ansvarlig behandlere – leger og psykologer, har stått høyt oppe på SIOPS agenda i en årrekke. Regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) inneholdt tiltak for å bygge slik kompetanse, men er i liten grad gjennomført. Det skulle også lages et kart over tjenester i Forsvaret og i helsevesenet for å vite hvor det er behandlere med «veterankompetanse» på landsbasis, men heller ikke det er gjennomført. Det betyr i dag at kompetansen om veteraners psykiske helseutfordringer i den sivile helsetjenesten ikke er god nok – og at det er langt mellom fagmiljøene.

Meritterende kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helseutfordringer må derfor økes, og sivile behandlings- utdannings- og forskningsmiljøer må være med i ledende roller i både planlegging og gjennomføring (noe de ikke er i dag). Kompetansehevingen er spesielt viktig nå som Forsvarets sanitet har redusert sitt tilbud til veteraner. I mandat fra regjeringen om utarbeidelse om ny tiltaksplan for veteraner, står følgende: «Det skal videre vurderes virkemidler for at helsepersonell og det sivile hjelpeapparatet har god kompetanse og kjenner til de særlige utfordringer veteraner står overfor, og hvilke ordninger som finnes for dem.» Dette er en god start, men det må også reflekteres i opptrappingsplanen for psykisk helse.

I budsjett for 2023 står det ikke nevnt midler i opptrappingsplanen som går til kompetanseheving om psykisk veteranhelse. Det bekymrer oss. Vi ba komitéen om å avsette 1 million kroner til saken ifm budsjett 2022, men det skjedde ikke. Vi ber derfor komitéen nå om å øremerke 2 million kroner for kompetansehevingen av ansvarlige behandlere om veteraners psykiske helseutfordringer gjennom en klar satsning i 2023.

Forslag om opprettelse av fem regionale DPS kompetansesentra med veterankompetanse
Fortsatt er det dessverre slik at veteraner med helsemessige utfordringer og skader ikke kan føle seg trygge på at de får den oppfølgingen de har behov for. Den viktigste utfordringen er som nevnt at det er langt mellom DPSer, og andre behandlere og fagmiljøer som har «veterankompetanse.» For å styrke kompetanse-miljøene i det sivile helsevesen, så støtter vi at det utvikles fem regionale kompetansesentre innen DPSene på landsbasis, slik som DPS Moss- hvor behandlere har «veterankompetanse». Forslaget innebærer at det blir to DPS kompetansesentre i Helse Sør-Øst, og ett i hvert av de andre helseregionene. Der er det også stressmestringsteam fra Forsvarets sanitet, slik at det lett kan bli et tett faglig samarbeid. Forslaget innebærer videre en stilling på hvert sted (eller to halve) øremerket veterankompetanse, og at det vektlegges veteranspesifikk kompetanseheving og kursing. Forslaget ble fremmet på tilsvarende høring i fjor av DPS Moss. Vi ber derfor komitéen om å øremerke 5 million kroner for dette formålet i 2023 som en oppstart og ny satsning på veteranhelse i den nye opptrappingsplanen for psykisk helse.

Avslutningsvis presiserer vi viktigheten av full MVA kompensasjon til frivillige organisasjoner i 2023.

Muntlig høring i komitéen

Våre innspill til Helse- og omsorgskomitéen - statsbudsjett 2023

Aktuelt

SIOPS' innspill til ny langtidsplan for Forsvaret

Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret (2021 - 2024), og i den forbindelse har SIOPS sendt inn en rekke innspill til Forsvarsdepartementet.

Les mer

Boklunsj 29.11 - Vidkun Quisling: Fra fedrelandselsker til landssviker

Hvem var Norges mest forhatte mann – Vidkun Quisling? Fra å være en fedrelandselsker, som kjempet en innbitt kamp for det norske, som deltok i Nansenhjelpen og berget hundretusenvis av sulterammede sovjetere, til å bli landssviker var veien kort. En ny bok tar for seg Quslings liv og virke, og vi inviterer til boklunsj 29.11

Les mer

Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

Vi har vært på studietur til England og fått med oss masse interessant kunnskap om hvordan de ivaretar sine veteraner. Les mer om turen vår her!

Les mer

SIOPS gratulerer likemannsnettverket som finalist til veteranprisen!

Finalistene til årets veteranpris er nå ute, og det er med stor glede at vårt eget likemannsnettverk er blant de fire finalistene!

Les mer

God gjennomføring av pilotprosjektet med yoga for skadde veteraner

SIOPS har for første gang gjennomført et prosjekt med spesialtilpasset yogakurs for skadde veteraner på Nøsen Yoga- og Høyfjellshotell.

Les mer

Thomas Seltzer gir prispenger til SIOPS!

Programleder og bassist i Turboneger, Thomas Seltzer, er årets vinner av Mental Helses åpenhetspris. Prispengene på 10.000,- har han valgt å donere til SIOPS. Vi er utrolige takknemlige for denne oppmerksomheten fra Seltzer, og setter stor pris på hans engasjement for skadde veteraner.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'