Spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonssaker

SIOPS er bekymret for praksisen med å tilsidesette spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonsaker. Vedtak om sikringsregel i Stortinget høsten 2020

SIOPS har i økende grad fått tilbakemeldinger fra advokater og skadde veteraner om at spesialistvurderinger tilsidesettes. Også dette er en alvorlig og negativ trend sett fra SIOPS sin side. Vi har fått innmeldt at det skjer slike tilsidesettinger uten at det er noen konkret og utfyllende dialog mellom SPK og spesialisten som har skrevet den sakkyndige vurdering.

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som i 2019 gjennomgikk de eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene foreslo i sin rapport at det innføres saksbehandlingsregler slik at spesialisterklæringer som vurderes satt til side, skal sendes tilbake spesialisten for en tilleggsuttalelse. Dersom saksbehandler fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det oppnevnes en ny spesialist.

SIOPS er glad for denne anbefalingen fra arbeidsgruppen, og mener at innføringen av en slik ny sikringsregel vil føre til en adskillig bedre og mer forutsigbar saksbehandling. Dette er helt i tråd med SIOPS’ syn, og vi har i lengre tid tatt til orde for at det innføres slike regler.

I oktober 2020 behandlet Stortinget et såkalt Dok-8 forslag, altså representantforslag fra Bjørnar Moxnes. Forslaget handlet om å sikre veteraners rettigheter i erstatnings- og kompensasjonssaker, og omfattet bl.a. spørsmål om foreldelse, tilsidesettelse av spesialisterklæringer og opprettholdelse av nåværende ordning for juridisk bistand i erstatnings- og kompensasjonssaker, herunder opprettholdelse av dagens advokatsalær. Du kan lese mer om Stortingets behandling av hele Dok-8 forslaget her.

Stortingets enstemmige vedtak om tilsidesettelse av spesialisterklæringer er helt i tråd med SIOPS' syn:

"Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering."

Vedtaket innebærer at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer av lov og regelverk. SIOPS vil nøye følge opp regjeringens behandling og bidra til å sikre at Stortingets vedtak blir del av det lov- og regelverket som er ment å ivareta veteraners rettigheter.Spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonssaker

Illustrasjon: Colourbox