Et lite ambisiøst "veteranbudsjett"

Regjeringen, her representert ved Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, la den den 7. oktober fram forslag til Statsbudsjett for 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

Forslag til Statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 07. oktober. I budsjettforslagene til Forsvarsdepartementet (FD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er det budsjettposter og uttalelser som omhandler veteransaken. Det er imidlertid lite nytt som fremkommer, og budsjettforslagene fremstår som lite ambisiøse når det gjelder tiltak for skadde veteraner.

Det eneste konkrete tiltaket som omhandler skadde veteraner er kurset Veteraners psykiske helse som SIOPS har arrangert siden 2015. Kurset har vært finansiert på ulike måter, men i Statsbudsjettet for 2019 fikk vi øremerkede midler til gjennomføring av kurset. I budsjettforslaget fra både FD og HOD foreslås det at den øremerkede bevilgningen til SIOPS ikke videreføres. Både HOD og FD er positive til videreføring av kursene. HOD foreslår spesifikt at bevilgningen til kurset videreføres, men at den legges inn i grunnbevilgningen til de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk, stress og selvmordsforebygging (RVTS). Videre anbefales det at SIOPS inkluderes i arbeidet med kursene.

SIOPS er i utgangpunktet positive til at kurset om veteraners psykiske helse sikres videre finansiering, men for oss er det en forutsetning at det brede og høye faglige nivået som har vært på de tidligere kursene opprettholdes. Kurset som tilbys må også være meritterende for leger og psykologer. Dette har vært SIOPS' ankepunkt mot de kursene som RVTS har arrangert tidligere. De har kun i liten utstrekning vært meritterende, og da mister man fastlegen og psykologen som kursdeltaker. Vi kommer til å jobbe hardt for å sikre at kursene i fremtiden også er meritterende for leger og psykologer.

I tillegg til budsjettposten om kurset er det kun deskriptive uttalelser om veteraner i budsjettforslaget til FD. Uttalelsene er generelle og det er ikke noe nytt som kommer fram. Nedenfor er de to mest relevante uttalelsene fra budsjettet til FD.

  • Anerkjennelse og ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste for Norge er et samfunnsansvar. Regjeringen vil arbeide videre med tiltak for veteraner i tråd med endrede behov, og vil fortsatt vektlegge forskning, kompetanseutvikling og koordinering på veteranområdet mellom tjenesteytende sektorer. Regjeringen planlegger i 2020 å legge frem en melding til Stortinget om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner.
  • Regjeringen besluttet i 2018 å nedsette en arbeidsgruppe som skal foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av om de allerede eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner som har fått psykiske belastningsskader etter internasjonal tjeneste, fungerer etter intensjonen. Arbeidsgruppen skal også vurdere innretningen på klageordning for veteraner som får saken sin behandlet etter forsvarsloven § 55, i tråd med Innst. 28 S (2018–2019), til dok 8:203 S og dok 8:220 S (2018–2019). Arbeidsgruppen er bredt sammensatt, med blant annet representasjon fra arbeidstaker- og veteranorganisasjonene i Forsvaret. Arbeidsgruppen hadde sitt konstituerende møte i begynnelsen av 2019, og rapport fra arbeidet er forventet å foreligge innen utgangen av 2019. Når rapporten foreligger vil Forsvarsdepartementet vurdere anbefalingene nærmere, og iverksette nødvendige lov og forskriftsendringer. Det vises også til del I, 1. Hovedmål og prioriteringer, om oppfølging av anmodningsvedtak nr. 56 og nr. 57.

  Et lite ambisiøst "veteranbudsjett"

  Aktuelt

  Innkalling til ekstraordinært digitalt landsmøte

  Styret har vedtatt at det blir gjennomført ekstraordinært landsmøte lørdag 13. juni. Landsmøtet vil ha en redusert saksliste og foregå digitalt.

  Les mer

  Påmelding til årets seilas er åpen!

  Årets veteranseilas starter i Trondheim 17. juli og fortsetter opp til Bodø, før etappe to går videre 31. juli til Harstad. Søk om plass for å kunne bli med på årets seilas!

  Les mer

  Ny stortingsmelding om veteraner

  I dag la Regjeringen frem ny stortingsmelding om veteraner, den første på 10 år. Meldingen er et historisk tilbakeblikk og statusrapport fra de siste 10 år. Veteranforbundet SIOPS etterlyser flere konkrete mål og tiltak for det videre arbeidet.

  Les mer

  Fortsatt stengt i Kongens gate 9 og hjemmekontor for administrasjonen

  I tråd med regjeringens oppfordring den 08.04.20 holder vi fortsatt stengt i Kongens gate 9, og administrasjonen viderefører hjemmekontor. I første omgang videreføres stenging av Kongens gate 9 og hjemmekontor fram til 20.04.20.

  Les mer

  Landsmøtet er utsatt

  På grunn av myndighetenes råd knyttet til spredningen av viruset covid-19 har SIOPS besluttet å utsette årets landsmøte som skulle vært gjennomført 24. april.

  Les mer

  Resultatene fra medlemsundersøkelsen er klare!

  SIOPS har for første gang gjennomført en medlemsundersøkelse. Hensikten med medlemsundersøkelsen har vært å gi medlemmene mulighet til å komme med tilbakemeldinger om hvordan de oppfatter SIOPS, hvordan de mener SIOPS bør være, og om SIOPS prioriterer riktig med tanke på arbeidsområder. Endelig er resultatene klare!

  Les mer

  Om Siops

  Om SIOPS

  En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

  Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

  Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

  I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

  Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

  Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

  Våre vedtekter finner du her.

  Les årsberetningen for 2018/2019.

  Les protokollen fra landsmøtet her.

  Din trygghet er viktig for oss
  Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

  About SIOPS
  The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

  Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

  As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

  In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

  Bli medlem

  For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.