Status for behandling av foreslåtte endringer til forsvarsloven

Stortinget vil i februar behandle Prop. 59L (2020-2021) Endringer i forsvarsloven. Det inkluderer viktige regelendringer knyttet til klageadgang og foreldelse i veteransaker. Du kan lese mer om status for behandlingen på Stortinget i det etterfølgende, samt om en viktig oppklaring knyttet til anvendelse av forvaltningslovens regler i saksbehandlingen til SPK og i klagenemnda.

Regjeringen oversendte lovforslaget Prop. 59L (2020-2021) Endringer til forsvarsloven til Stortinget 11. desember 2020, og det behandles nå i utenriks- og forsvarskomiteen. Vi orienterte da om selve lovforslaget i en egen nettartikkel på siops.no som du kan lese her.

Ved nærmere gjennomgang av lovforslaget før jul, kunne vi ikke lese oss frem til at forvaltningslovens saksbehandlingsregler også skal gjelde for erstatningssakene om psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55. Det gjorde vi komiteen oppmerksom på. Vi har videre i starten på januar hatt en åpen og god dialog med Forsvarsdepartementet (FD) om dette saksforholdet.

Forslaget i Prop. 59 L (2020-2021) går ut på at klagesaker om erstatning for psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55 innlemmes i arbeidet til den eksisterende klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning. Klagenemnda er allerede i dag underlagt forvaltningsloven, jf. forskrift om klagenemnda § 2 hvor det heter at «[f]orvaltningsloven gjelder for nemndas virksomhet, med de særlige regler som følger av denne forskriften

FD er enige i at det mest ryddige nå vil være at det i tillegg fremkommer av forsvarstilsatteforskriften kapittel 9, at forvaltningsloven skal gjelde generelt for saker om psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55 – altså for saksbehandlingen både i SPK og i klage-nemnda. Dette er en viktig avklaring og presisering som SIOPS er tilfreds med, og som sikrer rettssikkerheten til skadde veteraner.

Utenriks- og forsvarskomiteen har frist til 10. februar til å avgi sin innstilling og forslag til vedtak i saken. Innstillingen til lovvedtak fra komiteen behandles i Stortinget i plenum. Hovedregelen er at lovsaken skal behandles i to omganger med minst tre dagers mellomrom. Foreløpig dato for behandling i plenum på Stortingets er satt til 16. februar.

Ved første gangs behandling i Stortinget blir innstillingen fra komiteen diskutert og forslag tatt opp. I slutten av møtet blir det votert over forslagene. Behandlingen avsluttes med en votering over «lovens overskrift og loven i sin helhet». Bare ved flertall i denne voteringen vil lovsaken gå til annen gangs behandling i Stortinget.

Saken behandles deretter på ny i Stortinget i plenum etter minimum tre dager. Det er ikke innstillingen som behandles denne gangen, men lovvedtaket fra første gangs behandling som eventuelt diskuteres.

Hvis lovvedtaket fra første gangs behandling bifalles også ved annen gangs behandling, er behandlingen av lovsaken avsluttet. Det normale vil være at en lov behandles to ganger i Stortinget før den er endelig vedtatt. Når lovbehandlingen er avsluttet, blir et brev om vedtaket fra lovbehandlingen sendt til Kongen for sanksjonering.

Veteranorganisasjonene NVIO, Veteran møter Veteran, NROF og SIOPS hadde møte med forsvarsministeren 14. januar. Da tok vi opp forholdet knyttet til iverksetting av lovendringene i Prop. 59L. Statsråden bekreftet i møtet at de vil iverksette lovendringene så fort som mulig etter at Stortinget har vedtatt de. FD opplyste i møtet at nye lover normalt settes i kraft 1. juli eller 1. januar, og at de håper på iverksettelse 1. juli 2021. Det gjør SIOPS også, for det er flere veteraner som venter på å få klageadgang for psykiske skader oppstått etter 2010.

Status for behandling av foreslåtte endringer til forsvarsloven

Aktuelt

Yoga & Ski for veteraner på Golsfjellet utsatt til 7. - 11. mars

NB: Samlingen gjennomføres 7. - 11. mars. Super kombinasjon av yoga og ski: Individuelt tilpasset yoga for avspenning, mestring og trening. Fra Golsfjellet og over til Hemsedal er det muligheter for alt av ski. Turløyper for langrenn, toppturer og alpin skikjøring

Les mer

Minneord - Tone Berild Kristiansen

Med Tone Berild Kristiansens bortgang har vi mistet en engasjert person. En viktig stemme i veteranarbeidet

Les mer

Kongens gate 9 holdes stengt i julen

Vi holder kontoret stengt Lille julaften, 23. desember og i romjulen, 28. 29. og 30. desember.. Les mer om hvordan du kan komme i kontakt med oss i julen.

Les mer

Forsvarsdepartementet med nye opplysninger: FN-veteraner som tjenestegjorde før 1997 kan også søke om erstatning.

FNs erstatningsordning gjelder også veteraner som tjenestegjorde før 1997. Dette synes å være klart etter at Forsvarsdepartementet på nytt har vært i kontakt med FN for å få avklart hvem som kan søke erstatning gjennom FN-ordningen

Les mer

Lovproposisjon som vil styrke veteraners rettigheter

Regjeringen vedtok i statsråd en lovproposisjon som skal fremmes for Stortinget som vil gi skadde veteraner økt trygghet i erstatningssaker.

Les mer

Les og se våre innspill til neste års statsbudsjett

SIOPS har deltatt i høringer på Stortinget hvor vi har gitt våre kommentarer og innspill på forslag til statsbudsjett. Vi påpekte den manglende oppfølgingen av stortingsmelding 15, og at det må prioriteres midler til å finansiere forskning på veteraner. Du kan se begge høringene i saken.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.